The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Nowa Dęba: Animal products, meat and meat products

OJEU Ref

016260-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
National registration number: PL8672227607
Postal address: ul. A. Krzywoń 1
Town: Nowa Dęba
Postal code: 39-460
Country: PL
Contact person: Judyta Baracz
Telephone: +48 261162206
E-mail: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261162506
NUTS code: PL824
Main address (URL): https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
Address of the buyer profile (URL): https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka wojskowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych – zamówienie z podziałem na 3 części
Reference number: Zp98/19

II.1.4) Short description
Sukcesywna dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych do magazynów 33 WOG
Total Value:
PLN 997013.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Dostawa mięsa czerwonego
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Garnizony 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie zlokalizowane w Kielcach, Nowej Dębie, Sandomierzu.
II.1.4) Short description
Sukcesywna dostawa mięsa czerwonego do magazynów 33 WOG.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.


Description: Item/Lot 2
Title:
Dostawa wędlin z mięsa czerwonego
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Kompleksy wojskowe 33 WOG w Kielcach, Sandomierzu i Nowej Dębie.
II.1.4) Short description
Sukcesywan dostawa wędlin z mięsa czerwonego do magazynów 33 WOG.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.


Description: Item/Lot 3
Title:
Dostawa tłuszczy zwierzęcych
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Dostawa do garnizonów 33 WOG zlokalizowanych w Nowej Dębie, Kielcach i Sandomierzu.
II.1.4) Short description
Sukcesywan dostawa tłuszczy zwierzęcych do magazynów 33 WOG.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji odnośnie wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 176-427927

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Dostawa mięsa czerwonego

2019-12-10

2
Official name: Wędzonka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Postal address: Słowackiego 100
Town: Myślenice
Postal code: 32-400
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 349866.00
Total Value:
PLN 310837.75

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Dostawa wędlin z mięsa czerwonego

2019-12-10

2
Official name: Wędzonka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Postal address: Słowackiego 100
Town: Myślenice
Postal code: 32-400
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 618095.00
Total Value:
PLN 517090.75

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Dostawa tłuszczy zwierzęcych

2019-12-10

2
Official name: Wędzonka Sp. z o.o.
Postal address: Słowackiego 100
Town: Myślenice
Postal code: 32-400
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 29052.00
Total Value:
PLN 30576.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


15100000; 15119000; 15131130; 15412100; Animal products, meat and meat products; Various meats; Sausages; Animal fats;