The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Ondřejov: Liquefied propane gas

OJEU Ref

016310-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
National registration number: 67985815
Postal address: Fričova 298
Town: Ondřejov
Postal code: 251 65
Country: CZ
Contact person: Advokátní kancelář - JUDr. Vladimír Tögel – advokát
Telephone: +420 257214317
E-mail: togel.advokat@verzak.cz
NUTS code: CZ02
Main address (URL): http://www.asu.cas.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/67985815
I.4) Type of the contracting authority:
veřejná výzkumná instituce
I.5.2) Other activity -
vědecká činnost

Section II: Object of Contract


Title:
Dodávka kapalného plynu

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka kapalného plynu – propanu v jakosti dle normy ČSN 65 6481 buď na základě průběžných objednávek zadavatele nebo v rámci povinnosti prodávajícího zajistit, aby zásoba plynu v zásobnících kupujícího neklesla pod 25 % jejich celkového objemu; doprava dodávek plynu a jejich přečerpání do zásobníků pro vytápění; nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího prodávajícímu dálkově monitorovat stav zásob plynu uskladněných v zásobnících; provozování nepřetržitého dispečinku prodávajícím pro případy hlášení poruch či jiných závad; bezodkladné a bezplatné odstranění závad v záruční době.
Total Value:
CZK 5.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ02
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov, ČESKÁ REPUBLIKA.
II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka kapalného plynu – propanu v jakosti dle normy ČSN 65 6481 buď na základě průběžných objednávek zadavatele nebo v rámci povinnosti prodávajícího zajistit, aby zásoba plynu v zásobnících kupujícího neklesla pod 25 % jejich celkového objemu; doprava dodávek plynu a jejich přečerpání do zásobníků pro vytápění; nainstalování telemetrického zařízení umožňujícího prodávajícímu dálkově monitorovat stav zásob plynu uskladněných v zásobnících; provozování nepřetržitého dispečinku prodávajícím pro případy hlášení poruch či jiných závad; bezodkladné a bezplatné odstranění závad v záruční době.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 110-267861


2020-01-06

2
2
Official name: Spolgas s.r.o.
National registration number: 25456482
Postal address: Fügnerova 1233
Town: Louny
Postal code: 440 01
Country: CZ
Telephone: +420 603348696
E-mail: brik@spolgas.cz
NUTS code: CZ042
URL: https://www.spolgas.cz/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 5.60

Section V: Complementary information


Additional information:
V.2.4) Nabídková cena - jedná se o pevnou složku ceny plynu za 1 kg:

Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


09122110; Liquefied propane gas;