The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Lublin: Laboratory reagents

OJEU Ref

016347-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Postal address: ul. Staszica 16
Town: Lublin
Postal code: 20-081
Country: PL
Contact person: Monika Zubala
Telephone: +48 815344610
E-mail: mzubala@spsk1.lublin.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Address of the buyer profile (URL): https://portal.smartpzp.pl/spsk1
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Banku Krwi
Reference number: EO/EZ-2722/CVII/19

II.1.4) Short description
1. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa odczynników i krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Banku krwi, ich instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.
2. Wykaz oraz ilości badań, dokładne parametry techniczne dzierżawionej aparatury zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz oferty – formularz cenowy”.
Total Value:
PLN 781276.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
1. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa odczynników i krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Banku krwi, ich instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.
2. Wykaz oraz ilości badań, dokładne parametry techniczne dzierżawionej aparatury zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz oferty – formularz cenowy”.
3. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
4. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności).
5. Termin ważności zaoferowanych mikrokart minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego, termin ważności krwinek wzorcowych i zestawów do codziennej kontroli jakości (gwarancja reaktywności) minimum 4 tygodnie od daty dostarczenia do Zamawiającego.
6. Na każdym pojedynczym opakowaniu musi znajdować się nazwa odczynnika, data ważności oraz numer serii.
7. Zaoferowana aparatura musi spełniać wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679 – brzmienie od 1.1.2012).
8. Aparatura powinna odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Ocena parametrów
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 208-506926


2019-12-17

1
1
0
1
1
Official name: DiaHem AG Diagnostic Products
Postal address: Schlosserstrasse 4
Town: Bülach
Postal code: CH-8180
Country: CH
NUTS code: CH
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 781276.60

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
I. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
II. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
III. Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 182 ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
IV. Terminy do wniesienia odwołania
1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;
2. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
V. Skarga do sądu
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2017 poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


33696500; 38434000; Laboratory reagents; Analysers;