The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Krakow: Electricity

OJEU Ref

016447-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Postal address: ul. Rakowicka 27
Town: Kraków
Postal code: 31-510
Country: PL
Contact person: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, pokój 205B, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telephone: +48 122935385
E-mail: bielatoh@uek.krakow.pl
Fax: +48 122935898
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.uek.krakow.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz jego oddziałów i obiektów zamiejscowych
Reference number: KZ-272-36/19

II.1.4) Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz jego oddziałów i obiektów zamiejscowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 220, z późn. zm.), dalej: PE, przez zamawiającego do jego punktów odbioru energii.
Dostarczona zamawiającemu energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne i jakościowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 220, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów poboru energii elektrycznej, a także moc umowną oraz szacowane zużycie energii elektrycznej w rozbiciu na punkty odbioru oraz grupy taryfowe, zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 5) do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej.
Total Value:
PLN 1340438.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Wykaz punktów poboru energii wraz z dodatkowymi informacjami niezbędnymi do skalkulowania oferty zamieszczony został w zał. nr 5 do SIWZ – OPZ, w podziale na poszczególne punkty odbioru.
II.1.4) Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz jego oddziałów i obiektów zamiejscowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 220, z późn. zm.), dalej: PE, przez zamawiającego do jego punktów odbioru energii. Szacunkowe zestawienie zużycia od 1.2 2020 do 31.12.2020 wynosi: 4 078 000 kWh, tj. 4 078 MWh.
Taryfa:
B23 – 3 822 MWh,
C21 – 142 MWh,
C11 – 8 MWh,
G11 – 106 MWh.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu SmartPZP (zwanej dalej: platformą lub systemem) pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl/uek.krakow).

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 222-543983

Contract No:
KZ-36/19
Title:
Dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz jego oddziałów i obiektów zamiejscowych

2020-01-09

1
0
0
0
1
Official name: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
National registration number: PL21
Postal address: ul. Łagiewnicka 60
Town: Kraków
Postal code: 30-417
Country: PL
Telephone: +48 516116588
E-mail: monika.natonska@tauron.pl
NUTS code: PL
URL: http://www.tauron.pl
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1443750.00
Total Value:
PLN 1340438.60

Section V: Complementary information


Additional information:
I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 43 000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 46 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, numer konta: 09 2490 0005 0000 4530 8510 4422, z adnotacją: „Dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz jego oddziałów i obiektów zamiejscowych – KZ-272-36/19”.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego (wpływ środków na rachunek zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę wykonawcy, określenie zamawiającego – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp.
6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Pzp należy przekazać w postaci elektronicznej, w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty lub przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: (bielatoh@uek.krakow.pl), do upływu terminu składania ofert.
7. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone.
II. Podstawy wykluczenia wykonawcy – o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:
III. Inne informacje:
1. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej.
2. Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu wykonawcom kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224588700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224588700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224588700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


09310000; Electricity;