The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Katowice: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

OJEU Ref

016474-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
National registration number: 000289035
Postal address: Poniatowskiego 15
Town: Katowice
Postal code: 40-055
Country: PL
Contact person: Jarosław Jeziorski
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
NUTS code: PL22
Main address (URL): www.sum.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): www.sum.edu.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa aparatury i urządzeń laboratoryjnych
Reference number: RZP/PN/32/1/19

II.1.4) Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatury i urządzeń laboratoryjnej. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 pakietów. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1 do 2.7.
Total Value:
PLN 20400.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Aspirator mobilny
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22
II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 30

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Kryterium „Okres gwarancji”, minimum 24 miesiące dla pakietu nr 2. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 36 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji wskazany w SIWZ, tj. 36 miesięcy. Maksymalny termin realizacji dostawy dla pakietu nr 2 – do 56 dni kalendarzowych.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 192-465884

Contract No:
RZP/PN/32/1/19
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Aspirator mobilny

2019-12-20

1
1
0
0
1
Official name: „Alchem Grupa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Śląsk
Postal address: ul. Jana Kasprowicza 9/2
Town: Bielsko-Biała
Postal code: 43-300
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 21070.00
Total Value:
PLN 20400.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
— nie zawiera braków formalnych,
— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


38000000; Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses);