The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Szczecin: Computer equipment and supplies

OJEU Ref

016483-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
National registration number: ZP/7/PN/2019
Postal address: ul. Mickiewicza 163
Town: Szczecin
Postal code: 71-165
Country: PL
Contact person: Mateusz Kiernożycki
Telephone: +48 914849530
E-mail: zp@szczecin.sa.gov.pl
Fax: +48 914849510
NUTS code: PL424
Main address (URL): http://www.szczecin.sa.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
Sąd

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej
Reference number: ZP/7/PN/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeniesienie własności na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej, fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych na zasadach określonych w załączniku nr 3 i nr 3 a do SIWZ oraz w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia znajdujących się w załącznikach do SIWZ od nr 5 do 5 e:
— dostawa komputerów typ 1 – 239 sztuk,
— dostawa komputerów typ 2 – 399,
— dostawa laptopów typ 1 – 179,
— dostawa laptopów typ 2 – 58,
— dostawa wokand typ 1 – 25,
— dostawa wokand typ 2 – 6,
— dostawa monitorów typ 1 – 87,
— dostawa monitorów typ 2 – 206,
— dostawa system backupu danych RDX 3,
— dostawa projektora standardowego 2,
— dostawa skanera ręcznego 22,
— dostawa skanera stacjonarnego 5.
Total Value:
PLN 1046961.27

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Dostawa komputerów typ 1
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL42
NUTS code: PL
NUTS code: PL4
NUTS code: PL43
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Sądy powszechne apelacji szczecińskiej według wykazu sądów – załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.4) Short description
dostawa komputerów typ 1 – 239.
Sad Apelacyjny w Szczecinie działa w imieniu własnym, jak i na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. ze zmianą z dnia 29.1.2018 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie certyfikatu TCO
Weighting: 15

Criteria: Gwarancja i rękojmia
Weighting: 25
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 27.12.2019 r.
Wadium 12 000,00 PLN.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5 % wyn. brutto.
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Description: Item/Lot 2
Title:
Dostawa monitorów
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL42
NUTS code: PL
NUTS code: PL4
NUTS code: PL43
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Sądy powszechne apelacji szczecińskiej według wykazu sądów – załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.4) Short description
Dostawa monitorów typ 1 – 87.
Dostawa monitorów typ 2 – 206.
Sad Apelacyjny w Szczecinie działa w imieniu własnym, jak i na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.3.2017 r. ze zmianą z dnia 29.1.2018 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja i rękojmia
Weighting: 25

Criteria: Posiadanie certyfikatu TCO
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 27.12.2019 r.
Wadium 3 000,00 PLN.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5 % wyn. brutto.
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 175-425953

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Dostawa komputerów typ 1

2019-12-24

5
5
0
0
5
Official name: Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. k. – Lider konsorcjum
Postal address: ul. Willowa 87
Town: Modlniczka
Postal code: 32-085
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Suntar Sp. z o.o. – Członek konsorcjum
Postal address: ul. Boya Żeleńskiego 5 b
Town: Tarnów
Postal code: 33-100
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 848450.00
Total Value:
PLN 621400.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Dostawa monitorów

2019-12-31

4
3
0
0
4
Official name: Immitis Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Postal address: ul. Dworcowa 83
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-009
Country: PL
NUTS code: PL613
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: LCO Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
Postal address: ul. Dworcowa 83
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-009
Country: PL
NUTS code: PL613
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 198511.27
Total Value:
PLN 199830.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Tryb przetarg nieograniczony. Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: formularz oferty; JEDZ, zgodnie z rozdziałem V pkt 3 SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej; oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.: zaświadczenie właściwego naczelnika US, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat zasad ich składania określone są w RV SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z rozdziałem VI. Zasady składania ofert wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie określone są w rozdz. III SIWZ. Komunikacja między Zam. a Wyk., w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia parametrów technicznych oferowanego urządzenia wg. wzorów stanowiących załączniki nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e oraz należy złożyć odpowiednio dla każdej z części dokumenty szczegółowo opisane w SIWZ rozdział V pkt 5 ppkt 3. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu wszystkie szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawiera SIWZ. Oferta j. polski.

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


30200000; 30213300; 30231310; Computer equipment and supplies; Desktop computer; Flat panel displays;