The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Wrocław: Analysers

OJEU Ref

016489-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Politechnika Wrocławska
Postal address: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Town: Wrocław
Postal code: 50-370
Country: PL
Contact person: w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. ZP/BZP/282/2019 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl
E-mail: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
NUTS code: PL514
Main address (URL): http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia wyższa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
ZP/BZP/282/2019, Dostawa analizatora sorpcji dynamicznej dla gazów czystych i mieszanin gazowych dla Politechniki Wrocławskiej
Reference number: ZP/BZP/282/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora sorpcji dynamicznej dla gazów czystych i mieszanin gazowych dla Politechniki Wrocławskiej.
Analizator sorpcji dynamicznej dla gazów czystych i mieszanin gazowych – analizator zapewniający unikalne możliwości badania złożonych procesów dynamicznej sorpcji w bezpiecznym i łatwym w użyciu instrumencie stołowym. Możliwość badania adsorbentów przemysłowych i małych próbek rzeczywistych warunkach procesu w szerokim zakresie temperatur i ciśnienia z regulowanym natężeniem przepływu gazu i zdefiniowanych kompozycjach gazowych.
Kod CPV: 38434000-6 analizator.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ.
Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, instalację, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Total Value:
PLN 756145.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, POLSKA, instalacja aparatury: bud. A-4 p. 158.
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora sorpcji dynamicznej dla gazów czystych i mieszanin gazowych dla Politechniki Wrocławskiej.
Analizator sorpcji dynamicznej dla gazów czystych i mieszanin gazowych – analizator zapewniający unikalne możliwości badania złożonych procesów dynamicznej sorpcji w bezpiecznym i łatwym w użyciu instrumencie stołowym. Możliwość badania adsorbentów przemysłowych i małych próbek rzeczywistych warunkach procesu w szerokim zakresie temperatur i ciśnienia z regulowanym natężeniem przepływu gazu i zdefiniowanych kompozycjach gazowych.
Kod CPV: 38434000-6 analizator.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ.
Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, instalację, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, POLSKA, instalacja aparatury: bud. A-4 p. 158.
Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 10.12.2019 r.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia waga 60 %;
2) dodatkowe parametry – waga 30 %;
Wartość punktowa w tym kryterium będzie wyliczana w następujący sposób:
a) bezpieczeństwo analiz – waga 15 %;
b) moduł sorpcji par – waga 15 %;
3) gwarancja – waga 10 %.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Dodatkowe parametry
Weighting: 30

Criteria: Gwarancja
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Additional information:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 15 000,00 PLN.
2. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 172-419156

Title:
ZP/BZP/282/2019, Dostawa analizatora sorpcji dynamicznej dla gazów czystych i mieszanin gazowych dla Politechniki Wrocławskiej

2019-10-30

1
1
1
Official name: Uni-Export Instruments Polska Mirosław Fordon
Postal address: ul. Ludwika Kickiego 4a, lok. 50
Town: Warszawa
Postal code: 04-369
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 765145.00
Total Value:
PLN 765145.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 2a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI uPzp

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: jw.
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


38434000; Analysers;