The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Plovdiv: Electricity

OJEU Ref

016515-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Пловдив
National registration number: 000471504
Postal address: пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Town: Пловдив
Postal code: 4000
Country: BG
Contact person: Атанас Балтазаров — юрисконсулт в дирекция ОП
Telephone: +359 32656726
E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg
Fax: +359 32660571
NUTS code: BG421
Main address (URL): http://op.plovdiv.bg/
Address of the buyer profile (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191030QtfP8851346
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив по 3 обособени позиции

II.1.4) Short description
Предметът на поръчката обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на Община Пловдив по 3 обособени позиции, разпределен, както следва:
— обособена позиция № 1 „Доставка на нетна активна ел. енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“,
— обособена позиция № 2 „Доставка на нетна активна ел. енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционалана спортна зала“,
— обособена позиция № 3 „Доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“.
Обектите на възложителя следва да бъдат регистрирани като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя съгласно ПТЕЕ.
Total Value:
BGN 50000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG421
II.2.3.2) Main site or place of performance:
гр. Пловдив
II.1.4) Short description
Предметът на обособената позиция е доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия, които следва да бъдат доставени, са приблизителни и прогнозни. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, за обекта, предмет на обособената позиция, за период от 3 месеца, който следва да бъде доставен, е 130 мВт/ч.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:
Доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG421
II.2.3.2) Main site or place of performance:
гр. Пловдив
II.1.4) Short description
Предметът на обособената позиция е доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия, които следва да бъдат доставени, са приблизителни и прогнозни. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, за обекта, предмет на обособената позиция, за период от 3 месеца, който следва да бъде доставен, е 155 мВт/ч.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:
Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BG421
II.2.3.2) Main site or place of performance:
гр. Пловдив
II.1.4) Short description
Предметът на обособената позиция е доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия, които следва да бъдат доставени, са приблизителни и прогнозни. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, за обекта, предмет на обособената позиция, за период от 3 месеца, който следва да бъде доставен, е 15 мВт/ч.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 212-519422

Contract No:
20ДГ-4
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“

2020-01-06

4
4
0
0
0
Official name: „Енерджи Маркет Глобал“ ООД
National registration number: 131481248
Postal address: ул. „Георг Вашингтон“ № 41
Town: София
Postal code: 1202
Country: BG
Telephone: +359 29836154
E-mail: op@avvelectrificirane.com
Fax: +359 29836154
NUTS code: BG411
URL: http://www.avvelectrificirane.com/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 21600
Total Value:
BGN 21600

Contract No:
20ДГ-5
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Общинско предприятие „Многофункционална спортна зала“

2020-01-06

4
4
0
0
0
Official name: „Енерджи Маркет Глобал“ ООД
National registration number: 131481248
Postal address: ул. „Георг Вашингтон“ № 41
Town: София
Postal code: 1202
Country: BG
Telephone: +359 29836154
E-mail: op@avvelectrificirane.com
Fax: +359 29836154
NUTS code: BG411
URL: http://www.avvelectrificirane.com/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 25900
Total Value:
BGN 25900

Contract No:
20ДГ-6
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Доставка на нетна активна електрическа енергия — средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за осветление на обект, находящ се в парк „Лаута“

2020-01-06

4
4
0
0
0
Official name: „Енерджи Маркет“ АД
National registration number: 131200181
Postal address: ул. „Георг Вашингтон“ № 41
Town: София
Postal code: 1202
Country: BG
Telephone: +359 29836058
E-mail: op@energymarketad.com
Fax: +359 29836058
NUTS code: BG411
URL: http://energymarketad.com/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 2500
Total Value:
BGN 2500

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable


09310000; Electricity;