The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies

OJEU Ref

016531-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Институт по механика — БАН
National registration number: 000663718
Postal address: ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. № 4
Town: София
Postal code: 1113
Country: BG
Contact person: проф. Николай Витанов, Марин Христов
Telephone: +359 2973-3140
E-mail: director@imbm.bas.bg
Fax: +359 2870-7498
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.imbm.bas.bg...
Address of the buyer profile (URL): https://sop.bg/imbm-bas-1134/.
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
научна дейност

Section II: Object of Contract


Title:
Доставка на компютърна техника за нуждите на ИМЕХ — БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука

II.1.4) Short description
При първоначалната оферта и в процеса на договаряне участникът следва да съблюдава точно характеристиките на стоките, посочени в техническата спецификация. Предложените стоки трябва да бъдат нови, неупотребявани, стандартни модели в производство, посочени на сайта на производителя към момента на подаване на офертите, в оригинална окомплектовка и опаковка, предвидена от производителя, придружени с инструкции за употреба, гаранционни карти. Участниците трябва да посочат име на производителя, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) за всеки предложен артикул. Характеристиките на стоките по техническата спецификация следва да се считат за минимално задължителни, освен ако не е посочено друго. Неспазването им води до отстраняване. За всеки конкретно посочен в настоящата техническа спецификация стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, възложителят приема и еквивалентно такива.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:
gр. София, ул. „Акад Г. Бончев“, бл. 4
II.1.4) Short description
При първоначалната оферта и в процеса на договаряне участникът следва да съблюдава точно характеристиките на стоките, посочени в техническата спецификация. Предложените стоки трябва да бъдат нови, неупотребявани, стандартни модели в производство, посочени на сайта на производителя към момента на подаване на офертите, в оригинална окомплектовка и опаковка, предвидена от производителя, придружени с инструкции за употреба, гаранционни карти. Участниците трябва да посочат име на производителя, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) за всеки предложен артикул. Характеристиките на стоките по техническата спецификация следва да се считат за минимално задължителни, освен ако не е посочено друго. Неспазването им води до отстраняване. За всеки конкретно посочен в настоящата техническа спецификация стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, възложителят приема и еквивалентно такива.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Section IV: Procedure

Процедурата е на договаряне без предварително обявление. В предходната открита процедура не е подадена нито една оферта, което представлява правна възможност възложителят да открие процедурата на договаряне без предварително обявление. Условията в процедурата не са съществено променени.

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 2988-4070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 2980-7315
URL: http://www.cpc.bg.
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
На основание чл. 197, ал. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на уведомяването

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable


30200000; Computer equipment and supplies;