The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Nowy Targ: Electricity

OJEU Ref

016598-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Postal address: al. Tysiąclecia 35A
Town: Nowy Targ
Postal code: 34-400
Country: PL
Contact person: Grzegorz Żądło
E-mail: di@ppkpodhale.pl
NUTS code: PL219
Main address (URL): www.ppkpodhale.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa energii elektrycznej dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
Reference number: 22/DI/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w posiadaniu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL219
II.1.4) Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku 1A do OPZ o szacunkowym zapotrzebowaniu energii elektrycznej wynoszącym ok. 3 073 000 kWh.
Zakres zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej z w ilości ok. 3 073 000 kWh w okresie 12 miesięcy tj. od 1.1.2020 do 31.12.2020 dla obiektów będących w eksploatacji Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu. Szacunkowa łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie 12 miesięcy do poszczególnych obiektów przedstawiona jest w załączniku nr 1A do OPZ
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną oraz w Załączniku 1A, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w – Załączniku B do SIWZ (Wytyczne do umowy sprzedaży energii elektrycznej).
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification
Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej i skrócił termin składania ofert do 20 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do obiektów będących w posiadaniu PPK Sp. z o.o. Brak dostaw energii do obiektów związanych z dopływem i oczyszczaniem nieczystości ciekłych niewątpliwie wpłynęłoby na stan środowiska.
Obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta jest na okres do 31.12.2019 r. Wyznaczenie terminu składania ofert bez skrócenia go tj. 35 dniowego, uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia w terminie zabezpieczającym ciągłość dostaw energii oraz czas na ewentualną zmianę sprzedawcy.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 205-498628
Section V: Complementary information


Additional information:
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W prowadzonym postępowaniu do ostatecznego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


09310000; 09300000; Electricity; Electricity, heating, solar and nuclear energy;