The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Miastko: Forestry services

OJEU Ref

017161-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Dretyń
Postal address: Dretyń 84
Town: Miastko
Postal code: 77-200
Country: PL
Contact person: Krzysztof Rydel
Telephone: +48 598581655
E-mail: dretyn@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 598581696
NUTS code: PL636
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_dretyn
Address of the buyer profile (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_dretyn
I.4) Type of the contracting authority:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń
I.5.2) Other activity -
usługi gospodarki leśnej

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Dretyń
Reference number: Z.270.1.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o
lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania lasu oraz usługi obejmujące prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dretyń w 2020 roku
Total Value:
PLN 5846155.04

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dretyń w leśnictwach Bożanka i Dretyń
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Nadleśnictwo Dretyń – teren leśnictw Bożanka i Dretyń
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dretyń w roku 2020 w leśnictwach
Bożanka i Dretyń.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz _utrzymania lasu, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 SIWZ).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te nie przekroczą 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 2
Title:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dretyń w leśnictwach Tursko i Kowalewice
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Nadleśnictwo Dretyń – teren leśnictw Tursko i Kowalewice.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dretyń w roku 2020 w leśnictwach
Tursko i Kowalewice.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 SIWZ).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
Również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te nie przekroczą 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 3
Title:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dretyń w leśnictwach Trzcinno i Wałdowo
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Nadleśnictwo Dretyń – teren leśnictw Trzcinno i Wałdowo.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dretyń w roku 2020 w leśnictwach
Trzcinno i Wałdowo.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 SIWZ).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
Również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te nie przekroczą 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 4
Title:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dretyń w leśnictwach Węgorzyno, Plewiska i Okunino
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Nadleśnictwo Dretyń – teren leśnictw Węgorzyno, Plewiska i Okunino.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dretyń w roku 2020 w leśnictwach
Węgorzyno, Plewiska i Okunino.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez
Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 SIWZ).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te nie przekroczą 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 5
Title:
Prace szkółkarskie na szkółce leśnej, nasiennictwo i selekcja w 2020 roku
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Nadleśnictwo Dretyń – prace szkółkarskie na szkółce leśnej, nasiennictwo i selekcja
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa
o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dretyń w roku 2020 oraz na w szkółce leśnej.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania lasu, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 SIWZ).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te nie przekroczą 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-491929

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dretyń w leśnictwach Bożanka i Dretyń

2020-01-02

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usługowo-Handlowy Stanisław Bartczak
Postal address: Dretyń 116
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Tadeusz Bartczak Usługi Leśne
Postal address: Dretyń 80
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Serwis Usług Lesnych Sp. z o.o. Topol
Postal address: Bożanka 14
Town: Bożanka
Postal code: 77-235
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Jerzy Witkowski
Postal address: Dretyń 48a
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1370776.35
Total Value:
PLN 1427359.90

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadlesnictwa Dretyń w leśnictwach Tursko i Kowalewice

2020-01-02

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usługowo-Handlowy Stanisław Bartczak
Postal address: Dretyń 116
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Serwis Usług Leśnych Sp. z o.o. Topol Michał Topolewski
Postal address: Bożanka 14
Town: Bożanka
Postal code: 77-235
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi leśne Tadeusz Bartczak
Postal address: Dretyń 80
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Jerzy Witkowski
Postal address: Dretyń 48a
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1241147.94
Total Value:
PLN 1272974.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadlesnictwa Dretyń w leśnictwach Trzcinno i Wałdowo

2020-01-08

4
4
0
0
4
Official name: Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Piotr Stasiukiewicz
Postal address: os. Wazów 2/40
Town: Człuchów
Postal code: 77-300
Country: PL
NUTS code: PL637
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma-Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Michlas" Daniel Grzelak
Postal address: Czermnica 4
Town: Nowogard
Postal code: 72-200
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1244724.30
Total Value:
PLN 1179353.30

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadlesnictwa Dretyń w leśnictwach Węgorzyno, Plewiska i Okunino

2020-01-02

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Leśne Tomasz Maksym
Postal address: Dretyń 31
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Jarosław Bartczak
Postal address: Dretyń 80
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1781314.47
Total Value:
PLN 1781637.70

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 5

2020-01-02

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Leśne Zbigniew Grochowski
Postal address: Dretyń 113
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Ziemne Tomasz Grochowski
Postal address: Dretyń 21
Town: Dretyń
Postal code: 77-200
Country: PL
NUTS code: PL636
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 208191.98
Total Value:
PLN 211874.75

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


77200000; Forestry services;