The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Cleaning services

OJEU Ref

017167-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Postal address: ul. J. P. Woronicza 17
Town: Warszawa
Postal code: 00-999
Country: PL
Contact person: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
Telephone: +48 225478817
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.tvp.pl
Address of the buyer profile (URL): https://tvp.eb2b.com.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
media

Section II: Object of Contract


Title:
Świadczenie usługi w zakr. utrz. czystości w kom. bud. przy Woronicza 17 kom. I–IV przy Moniusz 2,4 Jasnej 14/16, pl. Powstańców W-wy 7, kom. V w Warszawie na okres od dnia 10.12.2019 do dn. 9.6.2020 r.
Reference number: ZP/TADM/133/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków znajdujących się w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 17 (kompleks nr I–IV) i przy ul. Moniuszki 2,4, ul. Jasnej 14/16, pl. Powstańców Warszawy 7 (kompleks nr V), na okres od dnia 10.12.2019 r. do dnia 9.6.2020 r.
Total Value:
PLN 2567312.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Warszawa
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków znajdujących się w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 17 (kompleks nr I–IV) i przy ul. Moniuszki 2,4, ul. Jasnej 14/16, Placu Powstańców Warszawy 7 (kompleks nr V), na okres od dnia 10 grudnia 2019 r. do dnia 9 czerwca 2020 r.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
W dniu 18.8.2017 r. zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków i terenu dla TVP S.A. w okresie 24 miesięcy” (postępowanie nr ZP/TADM/62/2017), poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w treści zgodnej z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniem nr 2017/S 157 – 325613 z dnia 18.8.2017 r. W ramach powyższego postępowania zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych – część I obejmowała utrzymanie czystości w kompleksach budynków przy ul. J. P. Woronicza 17 (Kompleks nr I–IV) oraz przy ul. Moniuszki 2, 4, ul. Jasnej 14/16 i pl. Powstańców Warszawy 7 (kompleks V) w Warszawie.
Postanowieniami sekcji VI pkt 3 ppkt 2) ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisami pkt 4.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej: „SIWZ” – zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do 50 % wartości każdej z części zamówienia podstawowego. Ponadto, zgodnie z art. 67 ust. 1a Pzp, zamawiający w SIWZ (we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ) określił warunki ewentualnego udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, odwołując się do warunków określonych w umowie dotyczącej zamówienia podstawowego oraz wskazując, że konsekwencją udzielenia zamówień podobnych może być zwiększenie zakresu ilościowego świadczenia w okresie realizacji zamówienia podstawowego skutkujące zwiększeniem łącznego maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie podstawowej z tytułu świadczenia usług objętych zamówieniem podstawowym lub wydłużenie okresu świadczenia tych usług.
Informacja w tym zakresie zawarta jest również w pkt 2 protokołu ZP-PN postępowania przetargowego, w którym podano, iż wartość części I zamówienia ustalono na kwotę 10 440 697,50 PLN wskazując jednocześnie, że w kwocie tej zawarta jest wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, ustalona na kwotę 3 480 232,50 PLN.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę i w dniu 29.11.2017 r. zawarto umowę dla I części zamówienia z wykonawcą, tj. Ever Cleaning Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa oraz Proscan Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, POLSKA.
Przedmiotem zamówienia – udzielanego celem przedłużenia okresu świadczenia usługi – jest świadczenie usług utrzymania czystości w kompleksach budynków zamawiającego w zakresie i na zasadach identycznych, jak określone w umowie dla I części zamówienia podstawowego z dnia 29.11.2017 r.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu nie tyle podobnych, co wręcz tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


Title:
Świadczenie usług w zak. utrz. czystości w kom. bud. w Warszawie przy Woronicza 17 kom. I–IV, przy Moniuszki 2,4, Jasnej 14/16, pl. Powstanców W-wy 7, kom. V w okresie od dn. 10.12.2019 do dn. 9.6.2020

2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Ever Cleaning Sp. z o.o. lider konsorcjum
Postal address: ul. Marynarska 21
Town: Warszawa
Postal code: 02-674
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Proscan Sp. z o.o. – partner konsorcjum
Postal address: ul. Arkuszowa 39
Town: Warszawa
Postal code: 01-934
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2847463.00
Total Value:
PLN 2567312.50


Wykonawca wskazał ewentualnych podwykonawców: firmę EVERTEAM Sp. z o.o., firmę UNIVERASL SUPPORT Sp. z o.o., firmę EVER FS Sp. z o.o.

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


90910000; Cleaning services;