The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Gliwice: Cleaning services

OJEU Ref

017172-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Politechnika Śląska
Postal address: ul. Akademicka 2A
Town: Gliwice
Postal code: 44-100
Country: PL
Contact person: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
Telephone: +48 322371334 / 322371335
E-mail: IA1@polsl.pl
Fax: +48 322371171 / 322372194
NUTS code: PL229
Main address (URL): www.polsl.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Sprzątanie obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach. Oznaczenie sprawy: OZ/U/19/121/EO
Reference number: OZ/U/19/121/EO

II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach.
2. CPV: 90.91.00.00-9 Usługi sprzątania.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż:
— poz. 1: od 2.1.2020 r. do 31.12.2020 r.,
— poz. 2: od 2.1.2020 r. do 31.12.2020 r., z tym, że usługa będzie świadczona nie wcześniej niż od 2.1.2020 r. do 30.6.2020 r. oraz od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. – w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. usługa nie będzie świadczona, lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianego w umowie, w zależności co nastąpi wcześniej, zgodnie ze sposobem realizacji opisanym w SIWZ.
Total Value:
PLN 447030.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, POLSKA.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Prawo opcji (dotyczy pozycji 1 i 2):
i rodzaje usług podane w opisie przedmiotu zamówienia są ilościami i usługami planowanymi do realizacji. Ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej;
2
), a jednocześnie Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30 % wartości wynikającej z ww. wyceny przedmiotu zamówienia i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia o 100 % jego wartości.
2
2
3. Termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed końcem trwania umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 208-507779

Title:
Sprzątanie obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach

2019-12-30

3
1
0
0
3
Official name: Lider: Seris Klinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Jana Kazimierza 55
Town: Warszawa
Postal code: 01-267
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Partner: Seris Konsalnet Ochrona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Jana Kazimierza 55
Town: Warszawa
Postal code: 01-267
Country: PL
NUTS code: PL91
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1493199.98
Total Value:
PLN 447030.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części, którą podano w pkt V.2.4) niniejszego ogłoszenia czyli 1 493 199,98 PLN netto, jest kwotą uwzględniającą wartość prawa opcji (100 %).

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:
a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”), od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;
b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy art. 179–198g zawarte w dziale VI ustawy.
2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a i b – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


90910000; Cleaning services;