The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Bobolice: Forestry services

OJEU Ref

017317-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bobolice
Postal address: ul. Polanowska 12
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Contact person: Magdalena Pachołek, Hubert Napierała
Telephone: +48 943400653
E-mail: bobolice@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 943187487
NUTS code: PL426
Main address (URL): http://www.bobolice.szczecinek.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
zarządzający własnością Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020.
Reference number: SA.270.32.2019.MP

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania dróg leśnych oraz prac w szkółce leśnej i nasiennictwie, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac, a realizacja odbywać się będzie na obszarze leśnictw. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części zwane „pakietami”.
Total Value:
PLN 8012239.88

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet I - leśnictwa: Lubowo, Sarnowo, Cebulino;
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy terenu leśnictw: Lubowo, Sarnowo i Cebulino.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020 w leśnictwach: Sarnowo, Lubowo i Cebulino, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis kodów czynności opisujących poszczególne prace zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo - pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.,Pozostałe regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt. 3 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.I.-V., 13.VI., 13.VII. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 2
Title:
Pakiet II - leśnictwa: Kępno, Wrzosowiec, Olkowo;
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy terenu leśnictw: Kępno, Wrzosowiec, Olkowo.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020 w leśnictwach: Kępno, Wrzosowiec, Olkowo, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis kodów czynności opisujących poszczególne prace zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo - pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.,Pozostałe regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt. 3 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.I.-V., 13.VI., 13.VII. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 3
Title:
Pakiet III - leśnictwa: Łozice, Chlebowo, Dziupla;
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy terenu leśnictw: Łozice, Chlebowo, Dziupla.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020 w leśnictwach: Łozice, Chlebowo, Dziupla, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis kodów czynności opisujących poszczególne prace zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo - pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.,Pozostałe regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt. 3 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.I.-V., 13.VI., 13.VII. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 4
Title:
Pakiet IV - leśnictwa: Łanki, Żubrowo;
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy terenu leśnictw: Łanki, Żubrowo.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020 w leśnictwach: Łanki, Żubrowo, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis kodów czynności opisujących poszczególne prace zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo - pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.,Pozostałe regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt. 3 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.I.-V., 13.VI., 13.VII. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 5
Title:
Pakiet V - leśnictwa: Zarzewie, Ruda;
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy terenu leśnictw: Zarzewie, Ruda.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020 w leśnictwach: Zarzewie, Ruda, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis kodów czynności opisujących poszczególne prace zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo - pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.,Pozostałe regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt. 3 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.I.-V., 13.VI., 13.VII. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 6
Title:
Pakiet VI - prace na szkółce leśnej i w nasiennictwie;
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy terenu szkółki leśnej we Wrzosowcu.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace w szkółce leśnej i nasiennictwie do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020 wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis kodów czynności opisujących poszczególne prace zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo - pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.,Pozostałe regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt. 3 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.I.-V., 13.VI., 13.VII. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Description: Item/Lot 7
Title:
Pakiet VII - obsługa PAD w biurze Nadleśnictwa Bobolice oraz punktów obserwacyjnych ppoż. (wieże obserwacyjne) Cebulino i Chlebowo.
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy obsługi PAD w biurze Nadleśnictwa Bobolice oraz punktów obserwacyjnych ppoż. (wieże obserwacyjne) Cebulino i Chlebowo.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące ochronę przeciwpożarową do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020 wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis kodów czynności opisujących poszczególne prace zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo - pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.,Pozostałe regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt. 3 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Dodatkowa osoba na zastępstwo
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13.I.-V., 13.VI., 13.VII. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 203-494589

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Pakiet I - leśnictwa: Lubowo, Sarnowo, Cebulino.

2020-01-08

2
2
0
0
2
Official name: Zakład Usług Leśnych LARIX s.c. T.M. Dygas
National registration number: 499-043-47-38
Postal address: Lubowo 4/1
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 502305841
E-mail: t.dygas@wp.pl
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Przedsiębiorstwo Usług Leśnych i Produkcji Drzewnej "WINKODREW" Sp. c.
National registration number: 669-112-65-91
Postal address: Kurowo 55/9
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 692428225
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Fabian Winkowski
National registration number: 673-110-60-70
Postal address: Kurowo 55/1
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 606854890
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Winkolas Sp. z o.o.
National registration number: 499-066-01-91
Postal address: Kurowo 5
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 692843596
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: PPHU GRENIKS Tomasz Grenik
National registration number: 669-249-25-53
Postal address: Lubowo 4
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2085215.58
Total Value:
PLN 1897903.44

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Pakiet II - leśnictwa: Kępno, Wrzosowiec, Olkowo.

2020-01-08

3
3
0
0
3
Official name: Konsorcjum Firm
Postal address: Pobądz 8
Town: Tychowo
Postal code: 78-220
Country: PL
Telephone: +48 692457396
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Piotr Kuczmera
National registration number: 672-101-22-32
Postal address: Pobądz 8
Town: Tychowo
Postal code: 78-220
Country: PL
Telephone: +48 692457396
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Roboty Ziemne i Budowa Dróg HERMANTRANS Łukasz Herman
National registration number: 672-186-95-53
Postal address: Tyczewo 3
Town: Tychowo
Postal code: 78-220
Country: PL
Telephone: +48 606874120
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1994157.12
Total Value:
PLN 1708824.12

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Pakiet III- leśnictwa: Łozice, Chlebowo, Dziupla.II.2.1) Lot No: 4
Title:
Pakiet IV - leśnictwa: Łanki, Żubrowo.

2020-01-08

2
2
2
Official name: Konsorcjum LAS
Postal address: Kurowo 5
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 606318670
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Waldemar Winkowski
National registration number: 669-000-64-65
Postal address: Kurowo 5
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 606318670
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Przedsiębiorstwo Usług Leśnych i Produkcji Drzewnej "WINKODREW" Sp. c.
National registration number: 669-112-65-91
Postal address: Kurowo 55/9
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Fabian Winkowski
National registration number: 673-110-60-70
Postal address: Kurowo 55/1
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Winkolas Sp. z o.o.
National registration number: 499-066-01-91
Postal address: Kurowo 5
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Artur Winkowski
National registration number: 669-186-07-47
Postal address: Kurowo 16/1
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1186638.28
Total Value:
PLN 1128697.20

II.2.1) Lot No: 5
Title:
Pakiet V leśnictwa: Zarzewie, Ruda.

2020-01-08

2
2
2
Official name: Konsorcjum LAS
Postal address: Kurowo 5
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 606318670
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Waldemar Winkowski
National registration number: 669-000-64-65
Postal address: Kurowo 5
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 606318670
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Przedsiębiorstwo Usług Leśnych i Produkcji Drzewnej "WINKODREW" S.c.
National registration number: 669-112-65-91
Postal address: Kurowo 55/9
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Fabian Winkowski
National registration number: 673-110-60-70
Postal address: Kurowo 55/1
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Winkolas Sp. z o.o.
National registration number: 499-066-01-91
Postal address: Kurowo 5
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Artur Winkowski
National registration number: 669-186-07-47
Postal address: Kurowo 16/1
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1459110.95
Total Value:
PLN 1379970.95

II.2.1) Lot No: 6
Title:
Pakiet VI: prace na szkółce leśnej i nasiennictwo

2020-01-08

1
1
1
Official name: AROL Artur Waszkiewicz
National registration number: 673-139-12-25
Postal address: ul. Magazynowa 2/13
Town: Bobolice
Postal code: 76-020
Country: PL
Telephone: +48 509385861
E-mail: arab-33@o2.pl
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 317644.76
Total Value:
PLN 316820.06

II.2.1) Lot No: 7
Title:
Pakiet VII: obsługa PAD w biurze Nadleśnictwa Bobolice oraz punktów obserwacyjnych ppoż. (wieże obserwacyjne) Cebulino i Chlebowo.

2020-01-10

1
1
1
Official name: GLOBAL Andrzej Dyczkowski
National registration number: 852-178-84-66
Postal address: Łubinowa 20a
Town: Szczecin
Postal code: 70-785
Country: PL
Telephone: +48 784172761
E-mail: global.project@onet.pl
NUTS code: PL424
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 106185.60
Total Value:
PLN 117331.20

Section V: Complementary information


Additional information:
Dotyczy Sekcji V. Udzielenie zamówienia (3).W zamówieniu publicznym dla Pakietu III w terminie określonym w SIWZ wpłynęła jedna oferta. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP oferta podlega odrzuceniu – jest niezgodna z ustawą PZP, a dokładnie z art. 10a ust. 5 PZP tj. oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uchybienie to dyskwalifikuje taką ofertę. Natomiast zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu na Pakiet III wpłynęła tylko jedna ww. oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione dla zamówienia pn. „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bobolice w roku 2020” dla części dotyczącej Pakietu III.

Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 60100000; 90511300; 45342000; 03450000; 77100000; 90620000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Road transport services; Litter collection services; Erection of fencing; Tree-nursery products; Agricultural services; Snow-clearing services;