The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Kłecko: Credit granting services

OJEU Ref

017506-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Kłecko
National registration number: 7842438290
Postal address: ul. Dworcowa 14
Town: Kłecko
Postal code: 62-270
Country: PL
Contact person: Joanna Cieślińska
Telephone: +48 614270125
E-mail: przetargi@klecko.pl
Fax: +48 614270221
NUTS code: PL41
Main address (URL): www.klecko.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 5 000 000,00 PLN
Reference number: RIG.271.15.2019.BR

II.1.4) Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 5 000 000,00 PLN.

1021102.87
1021102.87

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Gmina Kłecko, POLSKA.
II.1.4) Short description
1) Wykorzystanie kredytu – nie później niż do dnia 30.12.2019, w transzach, zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy.
2) Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych wydatków na pokrycie deficytu budżetu gminy Kłecko w 2019 r. do pełnej kwoty kredytu.
3) Dla celów porównania ofert przyjmuje się udzielenie kredytu w następujących transzach:
1 transza 2.12.2019, kwota 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych groszy 00/100).
4) Maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu: w ciągu 1 dnia roboczego następującego po dniu w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomieniu kredytu i przekazania środków przez wykonawcę na rachunek zamawiającego wskazany w umowie. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemną dyspozycję złożoną wykonawcy. Dopuszcza się złożenie dyspozycji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres e-mailowy wskazany w umowie.
5) Dla celów porównania ofert przyjmuje się spłatę kredytu oraz odsetek wg następującego planu, przy czym rozpoczęcie naliczania odsetek nastąpi od dnia uruchomienia transzy kredytu:
a) rozpoczęcie naliczania odsetek: 2.12.2019;
b) rozpoczęcie spłaty odsetek: 31.12.2019;
c) rozpoczęcie spłaty kapitału: 28.9.2020;
d) zakończenie spłaty kapitału: 28.4.2032;
e) zakończenie spłaty odsetek: 30.4.2032;
f) karencja w spłacie kapitału: do 27.9.2020.
6) Jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający ten termin.
7) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i płatne przelewem do ostatniego dnia roboczego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym przekazano transzę kredytu na rachunek gminy. Jeżeli data zapłaty odsetek od kredytu przypada w dzień wolny od pracy to zapłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.
8) Wysokość naliczonych odsetek na potrzeby przetargu wskazana powinna być w harmonogramie spłat rat kapitałowych i odsetek, który będzie załącznikiem do umowy.
9) W przypadku oprocentowania liczonego według zmiennej stopy procentowej, wysokość naliczanych odsetek ulegnie zmianie. Wówczas wykonawca zobowiązany jest do wyliczania odsetek za wskazany okres i przekazania bez wezwania obciążenia zamawiającego do dnia terminu płatności odsetek, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie.
10) Daty spłaty kredytu: określone w SIWZ.
11) Pozostałe informacje dot. szczegółowego opisu zamówienia określono w SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych groszy 00/100).
2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 199-484007

Contract No:
RIG.271.15.2019.BR
Title:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 5 000 000,00 PLN

2019-12-12

1
1
0
0
1
Official name: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
National registration number: 7840041387
Postal address: ul. Dąbrówki 19
Town: Gniezno
Postal code: 62-200
Country: PL
Telephone: +48 614240820
E-mail: bank@bs.gniezno.pl
Fax: +48 614240810
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1155000.00

1021102.87
1021102.87

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Terminy wniesienia odwołania:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
5) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


66113000; Credit granting services;