The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Krakow: Cleaning services

OJEU Ref

017517-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
Postal address: ul. Lema 7
Town: Kraków
Postal code: 31-571
Country: PL
Contact person: Grzegorz Bednarczyk
Telephone: +48 123491103
E-mail: przetargi@arm.krakow.pl
Fax: +48 122909960
NUTS code: PL213
Main address (URL): http://www.arm.krakow.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:
Utrzymanie czystości w Tauron Arenie Kraków
Reference number: ZPZ.261.6.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Tauron Arenie Kraków obejmująca:
— bieżące całoroczne utrzymanie czystości, w tym zimowe utrzymanie terenów zewnętrznych,
— sprzątanie po imprezach,
— dodatkowy serwis sprzątający na zlecenie zamawiającego.
Total Value:
PLN 4149906.38

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Tauron Arena Kraków, ul. Lema 7, 31-571 Kraków, POLSKA.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Tauron Arenie Kraków obejmująca:
— bieżące całoroczne utrzymanie czystości, w tym zimowe utrzymanie terenów zewnętrznych,
— sprzątanie po imprezach,
— dodatkowy serwis sprzątający na zlecenie zamawiającego.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-491881

Title:
Utrzymanie czystości w Tauron Arenie Kraków

2020-01-09

2
0
0
0
2
Official name: Impel System Sp. z o.o.
Postal address: ul. Ślężna 118
Town: Wrocław
Postal code: 53-111
Country: PL
E-mail: cc.info@impel.pl
NUTS code: PL514
URL: www.impel.pl
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Impel Facility Services Sp. z o.o.
Postal address: ul. Ślężna 118
Town: Wrocław
Postal code: 53-111
Country: PL
E-mail: cc.info@impel.pl
NUTS code: PL514
URL: www.impel.pl
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2868664.68
Total Value:
PLN 4149906.38


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej są opisane w dziale VI ustawy

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


90910000; 90911200; 90911300; 90919200; 90610000; 90620000; 90630000; 90914000; Cleaning services; Building-cleaning services; Window-cleaning services; Office cleaning services; Street-cleaning and sweeping services; Snow-clearing services; Ice-clearing services; Car park cleaning services;