The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Barlinek: Forestry services

OJEU Ref

017519-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Barlinek
National registration number: 810538988
Postal address: Tunelowa 56/a
Town: Barlinek
Postal code: 74-320
Country: PL
Contact person: Grzegorz Ostrycharz
Telephone: +48 957466526
E-mail: barlinek@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957466543
NUTS code: PL42
Main address (URL): http://przetargi.propublico.pl/n1001
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek w latach 2020–2021
Reference number: SA.270.2.11.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z zm. – „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Total Value:
PLN 38176783.20

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet nr 1 – wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa: Barlinek, Moczkowo
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL427
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Barlinek
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Łączna ilość rh+h = 89 121.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Oferta złożona na dany pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego pakietu. Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą: zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

Description: Item/Lot 2
Title:
Pakiet nr 2 – wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Krzynka, Niesporowice
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL427
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Barlinek
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Łączna ilość rh+h = 99 580.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Oferta złożona na dany pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego pakietu. Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą: zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

Description: Item/Lot 3
Title:
Pakiet nr 3 – wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Śródborów, Kinice, Polana
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL427
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Barlinek
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. Łączna ilość rh+h = 135 780.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Oferta złożona na dany pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego pakietu. Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą: zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

Description: Item/Lot 4
Title:
Pakiet nr 5 – wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Czarnolas, Łubianka, Ośrodek Hodowli Zwierzyny
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL427
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Barlinek oraz obszar administracyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Barlinek
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej. Łączna ilość rh+h = 101 550.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Oferta złożona na dany pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego pakietu.Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą: zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-491866

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Pakiet nr 1 – wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa: Barlinek, Moczkowo

2019-12-24

2
2
2
Official name: Konsorcjum, gdzie Liderem jest Luk-Las Łukasz Guszpit
Town: Kłodawa
Postal code: 66-415
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Waldemar Guszpit
Town: Kłodawa
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Związane z leśnictwem Milkowski Przemysław
Town: Kinice
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Transportowe Adam Leszczyński
Town: Moczkowo
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Piotr Sarniak
Town: Przekolno
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Krzysztof Nosowicz
Town: Brunki
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Krzysztof Rutkowski
Town: Moczkowo
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Jan Nowak
Town: Barlinek
Country: PL
NUTS code: PL428
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5072288.40
Total Value:
PLN 3024390.78


Wszystkie usługi oprócz usług z zakresu rzeczowego podlegającego ograniczeniu osobistego wykonania

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Pakiet nr 2 – wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Krzynka, Niesporowice

2019-12-24

2
2
2
Official name: Zakład Usług Leśnych Daniel Zabojsca – lider
Town: Wysoka
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Mariola Zabojsca
Town: Wysoka
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Robert Szymański
Town: Mosina
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5714622.00
Total Value:
PLN 3268159.20

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Pakiet nr 3 – wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Śródborów, Kinice, Polana

2019-12-24

3
3
3
Official name: Zakład Usług Leśnych Daniel Zabojsca
Town: Wysoka
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Mariola Zabojsca
Town: Wysoka
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Robert Szymański
Town: Mosina
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 7291854.00
Total Value:
PLN 4276051.50

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Pakiet nr 5 – wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Czarnolas, Łubianka, Ośrodek Hodowli Zwierzyny

2019-12-24

2
2
2
Official name: Zakład Usług Leśnych Daniel Zaojsca – lider
Town: Wysoka
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Mariola Zabojsca
Town: Wysoka
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Robert Szymański
Town: Mosina
Country: PL
NUTS code: PL431
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5663883.60
Total Value:
PLN 3313559.40

Section V: Complementary information


Additional information:
Zam. przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamów. podstawowego do wysokości 50 % wartości zamówienia – miejscem ich realizacji będzie obszar adm. N-ctwa Barlinek. W postępowaniu mogą brać udział Wykon., którzy nie podlegają wyklucz. z postępowania o udzielenie zamów. w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.
(3) Na potwier. braku podstaw do wykluczenia z postępow. Wykon. będzie obowiązany przedstawić następ. oświadczenia i dokumenty: oświad. Wykon. stanowiące wstępne potwierdz. spełnienia warunków udziału w postępow. i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ; odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne; informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamaw. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 Pzp; oświadczenie Wykon. o:
(a) braku wydania wobec niego prawomoc. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adminis. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wyklucz. opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
(b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wyklucz. opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);
(c) braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamaw. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 Pzp;
(d) braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
(e) braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp;
(f) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
(4) Na potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, w wysokości: pakiet I – 36 000 PLN, pakiet II – 41 000 PLN, pakiet III – 52 000 PLN, pakiet IV – 50 000 PLN, pakiet V – 41 000 PLN, pakiet VI – 46 000 PLN, pakiet VII – 7 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie, w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzyst. oferty z zastos. aukcji elektronicznej. Komunikacja między Zamaw. a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://e-ProPublico.pl/ oraz poczty elektron., z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


77200000; 77210000; 77211000; 77211200; 77211300; 77211500; 77211600; 77231000; 77231600; 75251120; 77100000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Forestry management services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Agricultural services;