The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Katowice: Installation services of guidance and control systems

OJEU Ref

017532-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Centeral Government

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Postal address: ul. Myśliwska 5
Town: Katowice
Postal code: 40-017
Country: PL
Contact person: Barbara Sibik, Natalia Szymura
Telephone: +48 322598710
E-mail: bsibik@gddkia.gov.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.gddkia.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object of Contract


Title:
Regionalne projekty wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1
Reference number: O.KA.D-3.2413.60.2019

II.1.4) Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym dróg wyszczególnionych poniżej oraz integrację ich z Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu. Część 1 – w Oddziale GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie – drogi S6 i S7 oraz CZR Dworek. Część 2 – w Oddziale GDDKiA w Katowicach – drogi A1, A4, S1 i DK 1 oraz CZR Zabrzez-Kończyce.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Część 1: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) „Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr S6 i S7 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA w Gdańsku i Olsztynie
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL62
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Polska.
II.1.4) Short description
Zamówienie będzie polegało na:
a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (modułów wdrożeniowych rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz wykonaniu testów (SAT, FAT, SIT);
b) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR w m. Dworek;
c) integracji (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie Wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego);
d) usług rozwoju;
e) usług wsparcia i utrzymania w ramach projektu KSZRD E1.
Szczegółowe informacje w SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Nieinwazyjne rozwiązania techniczne (NRT)
Weighting: 20

Criteria: Koszt utrzymania
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W odniesieniu do części 1 zamówienia w zakresie:
1) usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym uprzednio zintegrowanych z Systemem Centralnym;
2) kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania Modułów wdrożeniowych Rozproszonych i pozostałych komponentów systemu przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas modułów rozproszonych wykonanych w ramach prawa opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;
3) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;
4) zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.
Szczegółowe informacje w SIWZ.
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Additional information:
1) do sekcji II.2.7): do 780 dni od podpisania umowy w zakresie wdrożenia Systemu, oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia.
2) Wadium w wysokości 1 400 000,00 PLN;
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto podanej w ofercie.
3) Dopuszcza się możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 20 % wartości umowy brutto.

Description: Item/Lot 2
Title:
Część 2: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A4, S1 i DK1 oraz zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Katowicach”.
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL2
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Polska.
II.1.4) Short description
Zamówienie będzie polegało na:
a) zaprojektowaniu, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (modułów wdrożeniowych rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią telekomunikacyjną oraz wykonaniu testów (SAT, FAT, SIT);
b) zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Zabrze-Kończyce;
c) integracji (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie Wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego);
d) usług rozwoju;
e) usług wsparcia i utrzymania w ramach projektu KSZRD E1.
Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Nieinwazyjne rozwiązania techniczne (NRT)
Weighting: 20

Criteria: Koszt utrzymania
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
1) usług wsparcia i utrzymania polegających na przejęciu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania modułów rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym uprzednio zintegrowanych z Systemem Centralnym;
2) kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych i pozostałych komponentów systemu przez kolejne miesiące, maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i utrzymania w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania Klas Modułów Rozproszonych wykonanych w ramach prawa opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;
3) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;
4) zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych innych niż w zamówieniu podstawowym, w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego;
5) zaprojektowania, dostawy i wdrożenia określonego przez Zamawiającego zestawu modułów rozproszonych na autostradzie A4 na odcinku od węzła „Murckowska” w Katowicach (bez węzła) do węzła „Brzęczkowice” w Mysłowicach (wraz z węzłem i dojazdami do węzła).
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Additional information:
1) do sekcji II.2.7): do 840 dni od podpisania umowy w zakresie wdrożenia systemu, a następnie świadczenia usług wsparcia i utrzymania przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia.
2) Wadium w wysokości 2 400 000,00 PLN.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto podanej w ofercie.
3) Dopuszcza się możliwość udzielenia zaliczki w wysokości do 20 % wartości umowy brutto

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 180-438808

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Część 1: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) „Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr S6 i S7 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA w Gdańsku i OlsztynieContract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Część 2: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A1, A4, S1 i DK1 oraz zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Katowicach”.Section V: Complementary information


Additional information:
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
— w odniesieniu do części 1 w wysokości brutto: 179 046 657,24 PLN,
— w odniesieniu do części 2 w wysokości brutto: 294 599 917,44 PLN.
Wszystkie oferty złożone w postępowaniu w odniesieniu do części 1 i 2 przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

Review body:
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


51900000; 72250000; 35120000; 71320000; 72227000; Installation services of guidance and control systems; System and support services; Surveillance and security systems and devices; Engineering design services; Software integration consultancy services;