The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Prudnik: Engineering design services for the construction of civil engineering works

OJEU Ref

017535-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prudnik
Postal address: ul. Dąbrowskiego 34, woj. opolskie
Town: Prudnik
Postal code: 48-200
Country: PL
Contact person: Nadleśnictwo Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik, Wojciech Wicherek, Arkadiusz Żurakowski
Telephone: +077 4363241
E-mail: prudnik@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +077 4067342
NUTS code: PL523
Main address (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna PGL LP
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zbiorniki retencyjne w oddz. 120A c, b Bogdanowice
Reference number: S.270.1.14.2019.WW

II.1.4) Short description
. Obiektami małej retencji przewidzianej do projektowania są 2 zbiorniki wody z wysepkami ziemnymi, przelewami, zastawkami upustowymi oraz dopływami i odpływami wód zasilających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3
3
2

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik, Leśnictwo Mokre oddz. 120A b,c. woj. opolskie, obręb Głubczyce, wieś Bogdanowice, działki 547/1, 512/6
II.1.4) Short description
. Dokumentacja projektowa ma zawierać:
3
3
2
a) koncepcję programowo-przestrzenną min. z:
— częścią opisową z opisem technicznym proponowanych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych oraz opisem technologii prowadzenia robót wynikających z uwarunkowań przyrodniczo-technicznych,
— projektem zagospodarowania terenu – planowanych do wykonania budowli i urządzeń wodnych na mapie do celów projektowych,
— rysunkami i szkicami koncepcyjnymi projektowanych budowli i urządzeń wodnych w skali dostosowanej do szczegółów technicznych,
— określeniem ilości i zakresu planowanych do realizacji robót wraz z szacunkową ich wyceną;
b) projekt budowlany i wykonawczy (służący na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy PZP):
— projekt budowlany uwzględniający specyfikę zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo–technicznych, wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami,
— projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania robót budowlanych oraz będący podstawą do sporządzenia przedmiaru robót budowlanych, zawierający szczegółowe rysunki i profile wraz z szczegółowym opisem rozwiązań budowlano-technologicznych;
c) przedmiar robót – z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
d) kosztorys inwestorski – wykonany w oparciu o sporządzony przedmiar robót z cenami wynikającymi ze sporządzonego na etapie realizacji dokumentacji projektowej protokołu danych wyjściowych do kosztorysowania;
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające zbiory wymagań niezbędnych dla określania standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania;
f) w przypadku wydania przez właściwy organ postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu OOŚ, obowiązek jego sporządzenia spoczywa na Wykonawcy.
Wykonanie wymienionej powyżej dokumentacji obejmuje również uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, wynikających z przepisów prawa oraz wymogów dla zadań współfinansowanych ze środków UE, w tym:
— decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (wraz z opiniami/postanowieniami PPIS i RDOŚ) lub decyzji umarzającej postępowanie,
— wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego,
— decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub odmowa wydania decyzji w przypadku gdy gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
— decyzji pozwolenia wodnoprawnego na podstawie sporządzonego operatu do dochodzeń wodnoprawnych wraz z załącznikami:
1) deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;
2) deklaracją organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,
— decyzji ustalającej warunki prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody,
— zgłoszenie prowadzenia robót do RDOŚ,
— decyzji pozwolenia na budowę.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Sposób pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji (ilość pobytów na terenie budowy)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozjiwodnej na terenach górskich nr POIS.02.01.00-0006/16

Additional information:
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych i częściowych, nie przewiduje:
1. zastosowania aukcji elektronicznej;
2. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
3. zawarcia umowy ramowej;
4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
5. wymagań wskazanych w art. 29 ust. 4 Pzp.
Nie stosuje art. 91 ust. 2 a Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification
Trzecie ogłoszenie przetargu nieograniczonego. Poprzednie 2 ogłoszenia z powodu braku ważnych ofert były nierozstrzygnięte. W stosunku do poprzednich przetargów Zamawiający nie wprowadził istotnych zmian.

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 244-600698

Title:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zbiorniki retencyjne w oddz. 120A c, b, BogdanowiceSection V: Complementary information


Additional information:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp i złożą oświad. o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złoży oświad. i dok. wymienione w SIWZ dział 8 tj.:
a) oświad. stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej;
b) dowody, że usł. wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświad. zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
c) odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
d) zaświad. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dok. potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub inny dok. potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) informację z KRK z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
h) oświad. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
i) oświad. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);
j) oświad. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego z art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
k) oświad. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska, lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp.
Dokumenty Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni. Zamawiający wymaga:
— wniesienia wadium w wysokości 500 PLN,
— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto opisanej w dziale 15 SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Szczegóły w SIWZ i zał. na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676‘
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


71322000; 71320000; 71242000; 71248000; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Engineering design services; Project and design preparation, estimation of costs; Supervision of project and documentation;