The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Ostrava: Feasibility study, advisory service, analysis

OJEU Ref

017567-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Moravskoslezský kraj
National registration number: 70890692
Postal address: 28. října 117
Town: Ostrava
Postal code: 702 18
Country: CZ
Contact person: Hana Smolíková
Telephone: +420 595622911
E-mail: zakazky@msk.cz
NUTS code: CZ080
Main address (URL): http://www.msk.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/MSK
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
4. čtvrtletí roku 2019 - Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+
Reference number: 15/2016

II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování žádostí o podporu, studií proveditelnosti, CBA a ostatních povinných příloh uvedených ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně souvisejících se zpracovávanou studií proveditelností a CBA, potřebných k podání žádostí do výzev vyhlášených v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 a Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 - 2020, dle Prováděcích smluv.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ080
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Moravskoslezský kraj
II.1.4) Short description
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy, jejímž předmětem je vymezení základních podmínek vedoucích k uzavření prováděcích smluv. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění zpracování žádostí o podporu, studií proveditelnosti, CBA a ostatních povinných příloh uvedených ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně souvisejících se zpracovávanou studií proveditelností a CBA, potřebných k podání žádostí do výzev vyhlášených v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 a Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 - 2020, dle Prováděcích smluv.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Návrh realizace
Weighting: 40
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2016/S 071-124391
Section V: Complementary information


Additional information:
Jedná se o souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy za 4. čtvrtletí 2019. Za toto období nebyla uzavřena žádná prováděcí smlouva.

Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 602 00
Country: CZ
Telephone: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115
URL: http://www.uohs.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


71241000; Feasibility study, advisory service, analysis;