The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Gdynia: Architectural, engineering and planning services

OJEU Ref

017635-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miasta Gdyni
Postal address: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Town: Gdynia
Postal code: 81-382
Country: PL
Contact person: Izabela Malinowska-Łubińska
Telephone: +48 586688300
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Fax: +48 586688302
NUTS code: PL633
Main address (URL): www.gdynia.pl
Address of the buyer profile (URL): www.gdynia.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Opracowanie dokumentacji – rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej oraz budowę dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. płk. Dąbka w Gdyni

II.1.4) Short description
Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia publicznego na usługi projektowe jakich Gmina zamierza udzielić w 2019 r. Łączna szacunkowa wartość usług projektowych w ramach planu na rok 2019 przekracza równowartość kwoty 221 000 EUR, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy Pzp. W przypadku zastosowania art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL633
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Gdynia
II.1.4) Short description
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla inwestycji – „Rozbudowa ul. płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej oraz dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka” i obejmuje:
— zadanie 1 – opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,
— zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych,
— zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
— zadanie 4 – sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych.
II. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia podlegające ocenie.
1. Ocenie podlega okres wykonania zadania 1 przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych z kompletem uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny (w przypadku konieczności wykonania), zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inżynierska (w przypadku konieczności wykonania), materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 70 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac dłuższym niż 70 tygodnie podlegają odrzuceniu.
2. W zakresie zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia wielowariantowego projektu koncepcyjnego uzgodnionego z Zamawiającym (minimum trzy warianty), w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Ponadto w zakresie zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych wraz z projektem zieleni i nasadzeń, projektami docelowej i tymczasowej organizacji ruchu oraz projektem murów oporowych (w przypadku konieczności wykonania), projektem odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w terminie o 8 tygodni dłuższym od terminu oferowanego przez Wykonawcę zgodnie z pkt II.1.
3. W zakresie zadania 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:
a) opracowanie mapy do celów projektowych potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK) – w terminie 24 tygodnie od daty podpisania umowy;
b) podział geodezyjny działek objętych liniami rozgraniczającymi pas drogowy i dostarczenie Zamawiającemu projektów podziału z potwierdzeniem ODGiK wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie o 5 tygodni krótszym niż termin oferowany przez Wykonawcę zgodnie z pkt II.1;
c) okazanie i nietrwała stabilizacja nowych znaków granicznych – w terminie 4 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. W zakresie zadania 3 przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 m-cy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla zadania 1.
5. W zakresie zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres wykonania zamówienia
Weighting: 10

Criteria: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 221-542147

Title:
Opracowanie dokumentacji – Rozbudowa ul. płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej oraz budowę dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. płk. Dąbka w GdyniSection V: Complementary information


Additional information:
I. Oferta składa się z:
1. formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego (załącznik nr 1a);
2. JEDZ dla każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2);
3. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 6);
4. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności;
5. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;
6. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
7. oryginału gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie, niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 18 SIWZ.
II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1. zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (dalej „Rozporządzenie”);
2. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par. 5 pkt 3 Rozporządzenia;
3. informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy Pzp, o której mowa w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia;
4. oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5 Rozporządzenia;
5. oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6 Rozporządzenia;
6. oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9 Rozporządzenia;
7. odpisu właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4 Rozporządzenia (w przypadku gdy rejent jest dostępny publicznie i nieodpłatnie nie wymaga się)
III. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert, składa na platformie bez wezwania oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV. Wykonawcy mający siedzibę za granicą składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 rozporządzenia.
V. Zamawiający wymaga aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który polegał na zasobach innych podmiotów, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazane w pkt II.1–II.7 powyżej (zgodnie z zapisami rozdziału 9 SIWZ).

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-672
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


71240000; 71244000; 71246000; 71245000; 71248000; 71320000; Architectural, engineering and planning services; Calculation of costs, monitoring of costs; Determining and listing of quantities in construction; Approval plans, working drawings and specifications; Supervision of project and documentation; Engineering design services;