The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Grodziec: Forestry services

OJEU Ref

017655-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

Not defined

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Grodziec
Postal address: ul. Leśna 50
Town: Grodziec
Postal code: 62-580
Country: PL
Contact person: Arkadiusz Matuszewski
Telephone: +48 632485027
E-mail: grodziec@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 632485027
NUTS code: PL41
Main address (URL): www.grodziec.poznan.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
Skarb Państwa Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r.
Reference number: ZG.270.13.2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Total Value:
PLN 12408903.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ... do wykonania na terenie obrębu Biała Królikowska
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodziec w granicach administracyjnych obrębu przypisanego do niniejszej części zamówienia.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie obrębu Biała Królikowska w Nadleśnictwie Grodziec. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zakresy rzeczowe, opis standardu wykonawstwa prac zawarte zostały w dokumentacji przetargowej do niniejszego postępowania.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w dokumentacji przetargowej (dalej: „opcja”). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 529 898,00 PLN. Warunki ich udzielenia zostały opisane w sekcji VI „Informacje uzupełniające” niniejszego ogłoszenia.

Description: Item/Lot 2
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ... do wykonania na terenie obrębu Benewicze
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodziec w granicach administracyjnych obrębu przypisanego do niniejszej części zamówienia.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie obrębu Benewicze w Nadleśnictwie Grodziec. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zakresy rzeczowe, opis standardu wykonawstwa prac zawarte zostały w dokumentacji przetargowej do niniejszego postępowania.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w dokumentacji przetargowej (dalej: „opcja”). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 834 554,00 PLN. Warunki ich udzielenia zostały opisane w sekcji VI „Informacje uzupełniające” niniejszego ogłoszenia.

Description: Item/Lot 3
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ... do wykonania na terenie obrębu Grodziec
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodziec w granicach administracyjnych obrębu przypisanego do niniejszej części zamówienia.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie obrębu Grodziec w Nadleśnictwie Grodziec. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zakresy rzeczowe, opis standardu wykonawstwa prac zawarte zostały w dokumentacji przetargowej do niniejszego postępowania.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w dokumentacji przetargowej (dalej: „opcja”). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 855 930,00 PLN. Warunki ich udzielenia zostały opisane w sekcji VI „Informacje uzupełniające” niniejszego ogłoszenia.

Description: Item/Lot 4
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ... do wykonania na terenie obrębu Zbiersk
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodziec w granicach administracyjnych obrębu przypisanego do niniejszej części zamówienia.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie obrębu Zbiersk w Nadleśnictwie Grodziec. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zakresy rzeczowe, opis standardu wykonawstwa prac zawarte zostały w dokumentacji przetargowej do niniejszego postępowania.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w dokumentacji przetargowej (dalej: „opcja”). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 1 203 060,00 PLN. Warunki ich udzielenia zostały opisane w sekcji VI „Informacje uzupełniające” niniejszego ogłoszenia.

Description: Item/Lot 5
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie głównie teren szkółek leśnych Łagiewniki i Zbiersk oraz obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodziec.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zakresy rzeczowe, szczegółowy opis technologii wykonania prac zawarte zostały w dokumentacji przetargowej do niniejszego postępowania.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w dokumentacji przetargowej (dalej: „opcja”). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 128 043,00 PLN. Warunki ich udzielenia zostały opisane w sekcji VI „Informacje uzupełniające” niniejszego ogłoszenia.

Description: Item/Lot 6
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodziec.
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zakresy rzeczowe, opis standardu wykonawstwa prac zawarte zostały w dokumentacji przetargowej do niniejszego postępowania.
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w dokumentacji przetargowej (dalej: „opcja”). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z czynności opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.


Additional information:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 98 192,00 PLN. Warunki ich udzielenia zostały opisane w sekcji VI „Informacje uzupełniające” niniejszego ogłoszenia.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 206-502474

II.2.1) Lot No: 1
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ... do wykonania na terenie obrębu Biała Królikowska

2019-12-30

1
1
1
Official name: Przedsiębiorstwo Prac Leśnych Silva-Opus Komorowski Paweł
National registration number: 250472099
Postal address: Kuźniki 16A
Town: Ostrzeszów
Postal code: 63-500
Country: PL
Telephone: +48 627302828
E-mail: silvaopus@op.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1059797.33
Total Value:
PLN 1058752.60

II.2.1) Lot No: 2
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ... do wykonania na terenie obrębu Benewicze

2019-12-27

1
1
1
Official name: Firma Handlowo-Usługowa Unilas s.c. Krzysztof Reśliński, Leszek Kobus
National registration number: 251583406
Postal address: Zbiersk 123
Town: Zbiersk
Postal code: 62-830
Country: PL
Telephone: +48 627614957
E-mail: unilas@unilas.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1669109.09
Total Value:
PLN 1668757.05

II.2.1) Lot No: 3
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ... do wykonania na terenie obrębu Grodziec

2019-12-27

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Wiesław Szczepankiewicz
National registration number: 310287355
Postal address: ul. Lipowa 14
Town: Grodziec
Postal code: 62-580
Country: PL
Telephone: +48 667083621
E-mail: zul.szczepankiewicz@wp.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1711860.24
Total Value:
PLN 1711689.89

II.2.1) Lot No: 4
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu ... do wykonania na terenie obrębu Zbiersk

2019-12-27

1
1
1
Official name: Firma Handlowo-Usługowa Unilas s.c. Krzysztof Reśliński, Leszek Kobus
National registration number: 251583406
Postal address: Zbiersk 123
Town: Zbiersk
Postal code: 62-830
Country: PL
Telephone: +48 627614957
E-mail: unilas@unilas.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2406120.39
Total Value:
PLN 2405058.82

II.2.1) Lot No: 5
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa

2019-12-30

1
1
1
Official name: Przedsiębiorstwo Prac Leśnych Silva-Opus Komorowski Paweł
National registration number: 250472099
Postal address: Kuźniki 16A
Town: Ostrzeszów
Postal code: 63-500
Country: PL
Telephone: +48 627302828
E-mail: silvaopus@op.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 256086.55
Total Value:
PLN 256051.72

II.2.1) Lot No: 6
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna

2019-12-30

2
2
2
Official name: Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
National registration number: 970716486
Postal address: ul. Przylep-Strażacka 17C
Town: Zielona Góra
Postal code: 66-015
Country: PL
Telephone: +48 508203088
E-mail: mascianica@wp.pl
NUTS code: PL41
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 196384.00
Total Value:
PLN 188115.20

Section V: Complementary information


Additional information:
1) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 12 408 903,60 PLN (podana w sekcji II.1.7 tego ogłoszenia) stanowi wartość wszystkich części wraz z prawem opcji (wartość: 1 459 869,00 PLN) oraz zamówieniami, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (wartość: 3 649 677,00 PLN). Każda z części stanowi odrębne zamówienie.
2) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia opisany w dokumentacji przetargowej.
Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Miejsce realizacji powyższych zamówień: obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodziec.
3) Pełna nazwa zamówienia: wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodziec w 2020 r. – prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie:
a) obrębu Biała Królikowska (dla części 1 zam.);
b) obrębu Benewicze (dla części 2 zam.);
c) obrębu Grodziec (dla części 3 zam.);
d) obrębu Zbiersk (dla części 4 zam.).

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services;