The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Sompolno: Household-refuse disposal services

OJEU Ref

017672-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Local authorities

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Sompolno
Postal address: ul. 11 Listopada 15
Town: Sompolno
Postal code: 62-610
Country: PL
Contact person: Beata Wiśniewska
Telephone: +48 632714054
E-mail: beata.wisniewska@sompolno.pl
Fax: +48 632714057
NUTS code: PL414
Main address (URL): http://www.sompolno.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Reference number: RZZ.271.10.2019

II.1.4) Short description
Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych obejmują odpady zbierane u źródła, w ilościach szacowanych na podstawie danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem przewidywanych zmian. Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Zamówienie realizowane będzie w okresie od 1 stycznia do 30.6.2020 r.
Total Value:
PLN 1501449.63

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL414
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Teren miasta i gminy Sompolno.
II.1.4) Short description
Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych obejmą następujące odpady w szacowanych, orientacyjnych ilościach w okresie od I - VI (pół roku), w j.m. Mg/rok: Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 - 688,88; Papier i tektura 20 01 01 - 8,99; Szkło 20 01 02 - 0,00; Tworzywa sztuczne 20 01 39, 20 01 40 - 100,68; Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01, 20 01 08 - 68,14; Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 - 29,25; Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 - 0,00; Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 - 7,72; Opakowania ze szkła 15 01 07 - 107,72; Popioły i żużle paleniskowe 20 03 99 - 248,33; Urządzenia zawierające freony 20 01 23 - 1,84; Zużyte urządzenia elektryczne 20 01 35 - 1,81; Zużyte urządzenia elektryczne 20 01 36 - 1,87; Zużyte opony 16 01 03 - 10,07. Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Całkowita wartość zamówienia określona w pkt II.1.7) odnosi się do roku budżetowego/ kalendarzowego. Wartość udzielanego zamówienia – okres półroczny to 750 724,24 PLN.

Section IV: Procedure
Burmistrz Miasta Sompolno, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia in house), w związku z art. 6d. ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach udzielił zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych własnej Spółce Komunalnej, tj. Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Sompolnie Sp. z o.o. Spółka została zawiązana w celu zaspokajania, w ramach prowadzonej działalności, zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych oraz do wykonywania innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wpis Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił dnia 11.9.2003 r. pod nr 0000172447.
Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki zostało poprzedzone analizą spełniania przez Spółkę przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie przesłanki zostały spełnione, a mianowicie:
a) gmina Sompolno jako jednostka sektora finansów publicznych jest jedynym właścicielem powołanej spółki i jednocześnie Burmistrz Miasta Sompolno reprezentuje 100 % kapitał zakładowy na walnym zgromadzeniu wspólników, a więc sprawuje nad nią prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki;
b) 92,27 % działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez gminę Sompolno, co obliczono na podstawie średniego przychodu osiągniętego przez Spółkę za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia (lata 2016–2018);
c) gmina ma 100 % udział w spółce – w kontrolowanej osobie prawnej brak bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Wobec powyższego zasadne było udzielenie przez gminę Sompolno zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki własnej Spółce Komunalnej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówienia, którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.2019-12-30

1
1
0
0
0
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Postal address: ul. Piotrkowska 39
Town: Sompolno
Postal code: 62-610
Country: PL
Telephone: +48 632714165
E-mail: sekretariat@puksompolno.pl
Fax: +48 632714165
NUTS code: PL414
URL: www.puksompolno.pl
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 750724.82
Total Value:
PLN 818837.87

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: adwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


90513100; 90512000; 90511200; 90533000; Household-refuse disposal services; Refuse transport services; Household-refuse collection services; Waste-tip management services;