The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Polanów: Forestry services

OJEU Ref

017714-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Polanów
Postal address: ul. Klonowa 12
Town: Polanów
Postal code: 76-010
Country: PL
Contact person: Zenon Niedziałek
Telephone: +48 943188237
E-mail: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 943188348
NUTS code: PL426
Main address (URL): http://www.polanow.szczecinek.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polanow
I.4) Type of the contracting authority:
Zarządzający Własnością Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
Gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:
"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020.”
Reference number: SA.270.38.2019.ZN

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamów. są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020.
Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamów. dla poszczególnych Pakietów 1, 2, 3, 5 będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). W stosunku do Pakietu nr 4 realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na szkółce leśnej w dni robocze w godz. 7 – 15. Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.4. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przed. Umowy ma charakter wstępny.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 1 - leśnictwa: Rzeczyca, Warblewo
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów - Leśnictwa: Rzeczyca, Warblewo
II.1.4) Short description
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39
— 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
Późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub
Wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
Mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny
Ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
Wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z
Zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych
Wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,
— załącznik nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy.
Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona
W Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie
Zamówienia publicznego (załącznik nr 13, 13a do SIWZ).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
Sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
Również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
Przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem
Zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy
Je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu
(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy
Jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w
Ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych
W SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia
Rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może
Wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej
Lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji
Pakietu.
W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie
Drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w
Szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały
Ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy
Przedstawić Wykonawcy.
Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji
Przedmiotu zamów. są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/
Rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów/części zamów. tj.: Czyszcz. wczesne CW- waga 10 %, Czyszcz. późne CP- waga 10 %, Trzebieże wczesne TW-waga 10 %, Rębnie złożone - waga 10 % = razem waga 40 %
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
Obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
Stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
Wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
Roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
Przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
Zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty


Additional information:
Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.

Description: Item/Lot 2
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 2 - leśnictwa: Żytnik, Dadzewo, Wierzchlas
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów - Leśnictwa: Żytnik, Dadzewo, Wierzchlas
II.1.4) Short description
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39
— 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
Późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub
Wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
Mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny
Ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
Wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z
Zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych
Wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,
— załącznik nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy.
Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona
W Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie
Zamówienia publicznego (załącznik nr 13, 13a do SIWZ).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
Sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
Również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
Przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem
Zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy
Je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu
(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy
Jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w
Ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych
W SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia
Rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może
Wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej
Lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji
Pakietu.
W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie
Drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w
Szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały
Ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy
Przedstawić Wykonawcy.
Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji
Przedmiotu zamów. są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/
Rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów/części zamów. tj.: Czyszcz. wczesne CW- waga 10 %, Czyszcz. późne CP- waga 10 %, Trzebieże wczesne TW-waga 10 %, Rębnie złożone - waga 10 % = razem waga 40 %
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
Obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
Stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
Wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
Roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
Przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
Zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty


Additional information:
Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.

Description: Item/Lot 3
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 3 - leśnictwa: Zacisze, Żydowo
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów - Leśnictwa: Zacisze, Żydowo.
II.1.4) Short description
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39
— 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
Późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub
Wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
Mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny
Ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
Wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z
Zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych
Wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,
— załącznik nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy.
Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona
W Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie
Zamówienia publicznego (załącznik nr 13, 13a do SIWZ).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu
Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega
Sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak
Również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących
Przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem
Zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy
Je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu
(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy
Jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w
Ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych
W SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia
Rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może
Wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej
Lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji
Pakietu.
W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie
Drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w
Szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały
Ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy
Przedstawić Wykonawcy.
Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji
Przedmiotu zamów. są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/
Rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów/części zamów. tj.: Czyszcz. wczesne CW- waga 10 %, Czyszcz. późne CP- waga 10 %, Trzebieże wczesne TW-waga 10 %, Rębnie złożone - waga 10 % = razem waga 40 %
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
Obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
Stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
Wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
Roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
Przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
Zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty


Additional information:
Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP - 50 %.

Description: Item/Lot 4
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 4 - szkółka leśna
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów - Szkółka leśna Nadleśnictwa Polanów.
II.1.4) Short description
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieogranicz. na podst. art.10 ust.1 oraz art.39– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (tekst jedn.Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 zpóźn. zm.– „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamów. o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzi. dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art.24aa ust. 1 i 2 PZP.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,
— załącznik nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy.Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamów. publicznego (zał. nr 13,13a do SIWZ). Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamów., a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamów. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamów. podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamów. w toku wykonywania przedmiotu zamów. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamów. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamów., przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamów. są dostępne na stronie interne.j pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/ rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne.W zakresie prac na szkółce – N-ctwo Polanów infor., że Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z sprzętu będącego w dyspozycji n-ctwa tj.: opryskiwacz ciągnikowy, wyorywacz aktywny EGEDAL, wyorywacz klamrowy EGEDAL, siewnik do nasion drobnych EGEDAL, szparownik, głębosz.Wykonawca korzystając z ww. sprzętu zobowiązany jest do wykonywania prac wyłącznie na potrzeby N-ctwa Polanów (na szkółce N-ctwa Polanów) oraz jest zobowiązany do jego czyszczenia,bieżącej konserwacji a w przypadku uszkodzenia z winy Wykonawcy – jego naprawy
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia tj.:w zakresie obejmującym opryski, siew mechaniczny, podcinanie korzeni, wyorywanie sadzonek, spulchnianie mechaniczne w międzyrzędach
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
Obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
Stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
Wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
Roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
Przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
Zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty


Additional information:
Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.
Na sprzęt będący w dyspozycji nadleśnictwa zostanie spisana stosowna umowa użyczenia stanowiąca załącznik nr 15 do SIWZ.
W stosunku do Pakietu nr 4 realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na szkółce leśnej w dni robocze w godz. 7 – 15.

Description: Item/Lot 5
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 5 - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów.
II.1.4) Short description
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieogranicz. na podst. art.10 ust.1 oraz art.39– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (tekst jedn.Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 zpóźn. zm.– „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamów. o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzi. dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art.24aa ust. 1 i 2 PZP.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki
— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,
— załącznik nr 3.4 – pozycje niedostępne do pracy harwesterem oraz z ochrony nalotów i podrostów
Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.4. mają charakter szacunkowy.Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamów. publicznego (zał. nr 13,13a do SIWZ). Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamów., a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamów. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamów. podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamów. w toku wykonywania przedmiotu zamów. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamów. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamów., przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamów. są dostępne na stronie interne.j pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/ rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia tj.:w zakresie obejmującym opryski, siew mechaniczny, podcinanie korzeni, wyorywanie sadzonek, spulchnianie mechaniczne w międzyrzędach
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy
Obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem
Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
Stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac
Wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy
Roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości
Przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac
Zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty


Additional information:
Wartość szacunkowa: zawiera wartość netto + prawo opcji - 20 % + zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP - 50 %.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 204-497066

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020, Pakiet nr 5 - rozdrabnianie pozostałości pozrębowychSection V: Complementary information


Additional information:
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).) – dalej: ustawa Pzp, w ramach prowadzonego postępowania na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020”, informuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu postępowania na Pakiet nr 5.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania opiera się o następujące okoliczności:
W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce 22 listopada 2019r. w siedzibie zamawiającego w wyznaczonym miejscu i terminie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta to 77 397,93zł.
W ramach pakietu 5 złożono dwie oferty:
— oferta nr 1 wykonawca - ZULIT S.C. Kazimierz Rowiński, Rafał Rowiński, z ceną 137152,44 zł
— oferta nr 2 (nr kolejny 6) wykonawca - Zakład Usług Leśnych Sasko Krzysztof, z ceną 143380,20 zł
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z tego powodu postępowanie dla Pakietu nr 5 zostaje unieważnione.
Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania wynika z regulacji:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. --------------------------------------------------------------- KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Jacek Todys – Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów. 2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności 5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 6.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust.3-3b PZP. 7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamów. publicznego będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1PZP

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Afforestation services;