The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

OJEU Ref

017724-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Other

Awarding Criteria

The most economic tender

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Województwo Mazowieckie
Postal address: ul. Jagiellońska 26
Town: Warszawa
Postal code: 03-719
Country: PL
Contact person: Luiza Buze
Telephone: +48 225979049
E-mail: luiza.buze@mazovia.pl
Fax: +48 225979043
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.mazovia.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4) Type of the contracting authority:
administracja samorządowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:
Zakup usług polegających na zrealizowaniu „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego” – tura VI
Reference number: CG-R-IV.ZP.U.272.68.2019.LB

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zrealizowaniu: cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI, współfinansowanego przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020 – dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego – tura VI.
W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów: cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w zakresie:
a) modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB);
b) modernizacji/przeliczenia geodezyjnej osnowy wysokościowej;
c) utworzenia zbiorów danych przestrzennych i opisowych;
d) cyfryzacji, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej;
e) wprowadzenia do systemu teleinformatycznego zbiorów danych.
Total Value:
PLN 162601.63

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Powiat radomski, miasto Iłża
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB, na obszarze miasta Iłża, w zakresie danych dotyczących:
a) gruntów, w tym:
— granic obrębów ewidencyjnych,
— działek ewidencyjnych,
— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń;
b) budynków;
c) obiektów trwale związanych z budynkami;
d) nieruchomości lokalowych;
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;
2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;
3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPMA.02.01.01-14-2177/15-02

Additional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 29 000,00 PLN.

Description: Item/Lot 2
Title:
Powiat radomski, skanowanie
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPMA.02.01.01-14-2177/15-02

Additional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN.

Description: Item/Lot 3
Title:
Powiat szydłowiecki, gmina Chlewiska
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB na obszarze gminy Chlewiska w zakresie danych dotyczących:
a) gruntów, w tym:
— granic obrębów ewidencyjnych,
— działek ewidencyjnych,
— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń;
b) budynków;
c) obiektów trwale związanych z budynkami;
d) nieruchomości lokalowych;
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;
2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;
3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPMA.02.01.01-14-2177/15-02

Additional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN.

Description: Item/Lot 4
Title:
Powiat szydłowiecki, gmina Szydłowiec
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB na obszarze gminy Szydłowiec w zakresie danych dotyczących:
a) gruntów, w tym:
— granic obrębów ewidencyjnych,
— działek ewidencyjnych,
— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń;
b) budynków;
c) obiektów trwale związanych z budynkami;
d) nieruchomości lokalowych;
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;
2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;
3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPMA.02.01.01-14-2177/15-02

Additional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

Description: Item/Lot 5
Title:
Powiat szydłowiecki, przeliczenie osnowy wysokościowej
II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) przeliczenie punktów osnowy wysokościowej z układu Kronsztadt 86 do układu PL-EVRF2007 - NH;
2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych BDSOG.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPMA.02.01.01-14-2177/15-02

Additional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN.

Description: Item/Lot 6
Title:
Powiat żyrardowski, gmina Puszcza Mariańska
II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących:
a) gruntów w tym:
— granic obrębów ewidencyjnych,
— działek ewidencyjnych,
— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń;
— gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
b) budynków;
c) obiektów trwale związanych z budynkami;
d) nieruchomości lokalowych;
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;
2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;
3) przetworzenie do postaci numerycznej analogowej mapy zasadniczej;
4) utworzenie obiektów bazy BDOT500;
5) utworzenie obiektów bazy GESUT;
6) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB, GESUT oraz BDOT500.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPMA.02.01.01-14-2177/15-02

Additional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN.

Description: Item/Lot 7
Title:
Powiat żyrardowski, gmina Radziejowice
II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących:
a) gruntów w tym:
— granic obrębów ewidencyjnych,
— działek ewidencyjnych,
— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,
— gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
b) budynków;
c) obiektów trwale związanych z budynkami;
d) nieruchomości lokalowych;
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;
2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;
3) przetworzenie do postaci numerycznej analogowej mapy zasadniczej;
4) utworzenie obiektów bazy BDOT500;
5) utworzenie obiektów bazy;
6) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB, GESUT oraz BDOT500.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPMA.02.01.01-14-2177/15-02

Additional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 PLN.

Description: Item/Lot 8
Title:
Powiat żyrardowski, gmina Wiskitki
II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących:
a) gruntów w tym:
— granic obrębów ewidencyjnych,
— działek ewidencyjnych,
— użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,
— gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
b) budynków;
c) obiektów trwale związanych z budynkami;
d) nieruchomości lokalowych;
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;
2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag;
3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.
II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres świadczenia rękojmi
Weighting: 10

Criteria: Wartość niedoszacowania
Weighting: 10

Criteria: Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Weighting: 6

Criteria: Dodatkowe osoby wyznaczone do realizacji zamówienia
Weighting: 14
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
RPMA.02.01.01-14-2177/15-02

Additional information:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 164-403107

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Powiat radomski, miasto IłżaContract No:
2
II.2.1) Lot No: 3
Title:
Powiat radomski, skanowanie

2019-12-17

2
2
0
0
2
Official name: SH-Info System Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kurta Aldera 44
Town: Chorzów
Postal code: 41-506
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 162601.63
Total Value:
PLN 162601.63

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Powiat szydłowiecki, gmina ChlewiskaContract No:
4
II.2.1) Lot No: 5
Title:
Powiat szydłowiecki, gmina SzydłowiecContract No:
5
II.2.1) Lot No: 6
Title:
Powiat szydłowiecki, przeliczenie osnowy wysokościowejContract No:
6
II.2.1) Lot No: 7
Title:
Powiat żyrardowski, gmina Puszcza MariańskaContract No:
7
II.2.1) Lot No: 8
Title:
Powiat żyrardowski, gmina RadziejowiceContract No:
8
II.2.1) Lot No: 9
Title:
Powiat żyrardowski, gmina WiskitkiSection V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Dział VI art. 179–198 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


71000000; 71354000; 71222200; 71222100; 71354300; 72314000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Map-making services; Rural areas mapping services; Urban areas mapping services; Cadastral surveying services; Data collection and collation services;