The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Katowice: Education and training services

OJEU Ref

017998-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Body goverened by public law

Awarding Criteria

Not applicable

Procedure

Open procedureAWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Postal address: ul. Sokolska 26
Town: Katowice
Postal code: 40-086
Country: PL
Contact person: w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia
Telephone: +48 326061325
E-mail: nz.jkolodzinska@cuw.katowice.pl
NUTS code: PL22A
Main address (URL): https://cuwkatowice.bip.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:
Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Reference number: ZP/796/2019

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Usługi terapii pedagogicznej świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. Za jedną godzinę świadczenia usługi przyjmuje się pełną godzinę zegarową (60 min.). Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie iloczyn ryczałtowej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usługi zaproponowanej w ofercie oraz liczby godzin usługi faktycznie przeprowadzonych w ramach programu.
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 60 PLN brutto za jedną godzinę świadczenia usługi. Łącznie nie więcej niż 48 000,00 PLN brutto za 800 godzin.
Total Value:
PLN 48000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Teren miasta Katowice.
II.1.4) Short description
1. Priorytet II Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Szacunkowa liczba godzin usługi dla niniejszej części postępowania została określona w przedziale min. 360 – maks. 400 h. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 60 PLN brutto za jedną godzinę świadczenia usługi. Łącznie nie więcej niż 24 000,00 PLN brutto za 400 godzin. Usługi świadczone będą w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.
Usługi terapii pedagogicznej świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. Za jedną godzinę świadczenia usługi przyjmuje się pełną godzinę zegarową (60 min.). Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie iloczyn ryczałtowej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usługi zaproponowanej w ofercie oraz liczby godzin usługi faktycznie przeprowadzonych w ramach programu.
2. Zakres obowiązków specjalisty prowadzącego indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci obejmuje:
— po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
— nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
— opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla pedagoga,
— ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
— analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
— wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
— planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 2. Wymiar etatu musi odpowiadać czasowi niezbędnemu na wykonanie przez pracowników wszystkich czynności objętych usługą świadczenia indywidualnej terapii pedagogicznej.


Additional information:
Postępowanie prowadzi:
Pełnomocnik Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12.7.2019 r. Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., 1843).

Description: Item/Lot 2
Title:
Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Teren miasta Katowice.
II.1.4) Short description
1. Priorytet II Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Szacunkowa liczba godzin usługi dla niniejszej części postępowania została określona w przedziale min. 360 – maks. 400 h. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 60 PLN brutto za jedną godzinę świadczenia usługi. Łącznie nie więcej niż 24 000,00 PLN brutto za 400 godzin. Usługi świadczone będą w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020.
Usługi terapii pedagogicznej świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. Za jedną godzinę świadczenia usługi przyjmuje się pełną godzinę zegarową (60 min.). Wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie iloczyn ryczałtowej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usługi zaproponowanej w ofercie oraz liczby godzin usługi faktycznie przeprowadzonych w ramach programu.
2. Zakres obowiązków specjalisty prowadzącego indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci obejmuje:
— po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
— nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
— opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla pedagoga,
— ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
— analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
— wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
— planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 2. Wymiar etatu musi odpowiadać czasowi niezbędnemu na wykonanie przez pracowników wszystkich czynności objętych usługą świadczenia indywidualnej terapii pedagogicznej.


Additional information:
Postępowanie prowadzi:
Pełnomocnik Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12.7.2019 r. Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., 1843).

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177&type=2

1. Zamawiający stosuje zasady:
— równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności,
— bezstronności i obiektywizmu.
2. Zamawiający określa termin na składanie ofert, który uwzględnia złożoność przedmiotu zamówienia oraz czas na przygotowanie ofert.
3. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz przewidzianych w ogłoszeniu/SIWZ.
4. Zamawiający wybiera ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów: jakości i/lub dostępności usługi.
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 225-552729

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:
Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:
Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

2020-01-02

1
0
0
0
1Official name: Agnieszka Nowak
Postal address: ul. Gen. Władysława Andersa 39/16
Town: Tarnowskie Góry
Postal code: 42-600
Country: PL
NUTS code: PL22

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 24000.00
Total Value:
PLN 24000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1. i pkt 2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy Pzp).

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


80000000; Education and training services;