The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Exhibition, fair and congress organisation services

OJEU Ref

018015-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

National or federal Agency / Office

Awarding Criteria

Not applicable

ProcedureAWARD_CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postal address: ul. Karolkowa 30
Town: Warszawa
Postal code: 01-207
Country: PL
Contact person: Katarzyna Ryciuk
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.kowr.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY
I.5.2) Other activity -
agencja wykonawcza

Section II: Object of Contract


Title:
Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Internationale Grüne Woche (IGW) 2020 w terminie 17–26.1.2020 r. w Berlinie w Niemczech
Reference number: 1302/2019/C

II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest:
powierzchni wystawowej (stoisko promocyjne), zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska;
2
2) obsługa techniczna stoiska promocyjnego;
3) obsługa stoiska promocyjnego przez 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz niemieckim w stopniu komunikatywnym;
4) demontaż wykonanej zabudowy;
5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC
— w ramach targów Internationale Grüne Woche (IGW) 2020 (targi) odbywających się w terminie 17–26.1.2020 r. w Berlinie, w Niemczech na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy (IPU), pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).
2. Plan hali z oznaczeniem lokalizacji stoiska promocyjnego Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do IPU.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w IPU.
Total Value:
PLN 333382.11

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DE3
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Berlin, Niemcy
II.1.4) Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest:
powierzchni wystawowej (stoisko promocyjne), zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska;
2
2) obsługa techniczna stoiska promocyjnego;
3) obsługa stoiska promocyjnego przez 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz niemieckim w stopniu komunikatywnym;
4) demontaż wykonanej zabudowy;
5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC
— w ramach targów Internationale Grüne Woche (IGW) 2020 (targi) odbywających się w terminie 17–26.1.2020 r. w Berlinie, w Niemczech na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień umowy (IPU), pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).
2. Plan hali z oznaczeniem lokalizacji stoiska promocyjnego Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do IPU.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w IPU.


Additional information:
1. Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium 1: cena brutto (Kc) – waga 40 %;
2) Kryterium 2: Koncepcja/wstępny projekt zabudowy (Kz) – waga 60 %.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.12.2019 r. o godz. 12:00 w KOWR, ul. Karolkowa 30, Warszawa, POLSKA. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie zamieszczona w dniu otwarcia przy kancelarii.

Section IV: Procedure

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 226-555659

Contract No:
1
Title:
Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów Internationale Grüne Woche (IGW) 2020 w terminie 17–26.1.2020 r. w Berlinie w Niemczech

2020-01-09

7
2
0
0
7Official name: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Głogowska 14
Town: Poznań
Postal code: 60-734
Country: PL
NUTS code: PL

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 379000.00
Total Value:
PLN 333382.11

Section V: Complementary information


Additional information:
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wytycznych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Za pisemną uprzednią zgodą Zamawiającego Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy osobom trzecim.
3. Odbiór prac montażowych i przekazanie stoiska promocyjnego do eksploatacji Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu kopii ważnej polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy obejmującej stoisko promocyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, dokonane będzie w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia targów, tj. 16.1.2020 r., na podstawie protokołu odbioru, którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Bezwzględne zgłoszenie odbioru gotowego stoiska promocyjnego musi nastąpić najpóźniej do godziny 14:00, dnia poprzedzającego rozpoczęcie targów, tj. 16.1.2020 r.
Zamawiający podczas niniejszej procedury stosować będzie przepisy art. 26 ust. 3 i 3a, art. 38, art. 87 ust. 1 i 2,art. 90, art. 92–94 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/ +48 224587803
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/ +48 224587803
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


79950000; 79956000; Exhibition, fair and congress organisation services; Fair and exhibition organisation services;