The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Warsaw: Construction work

OJEU Ref

018061-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Public works contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
Postal code: 03-734
Country: PL
Contact person: Anita Kwiatek-Bukowska – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
E-mail: Anita.Kwiatek-Bukowska@plk-sa.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): https://www.plk-sa.pl/
Obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego

Section II: Object of Contract


Title:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka”
Reference number: IREZA3a-216-03/POIiŚ 5.2-22/2019

II.1.4) Short description
Pełna nazwa zamówienia określona w pkt „II.1.1) Nazwa” brzmi: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”.
Krótki opis: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” w km:
— Linia kolejowa nr 97 Skawina – Żywiec od km 45,418 do km 47,184,
— Linia kolejowa nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km -0,504 do km 32,996 oraz od km 33,858 do km 35,313,
— Linia kolejowa nr 99 Chabówka –Zakopane od km -0,334 do km 0,700,
Prowadzone będzie w systemie „projekt i budowa”.
Total Value:
PLN 477762071.03

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL219
NUTS code: PL218
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Odcinki linii kolejowych nr 97,98 i 99 w woj.małopolskim w powiatach: suskim, nowotarskim, gminach: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Bystra-Sidzina, Jordanów, m. Jordanów, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój.
II.1.4) Short description
Zaprojektowanie i wykonanie robót na jednotorowych liniach kolejowych:
1) Linia kolejowa nr 97 Skawina – Żywiec od km 45,418 do km 47,184;
2) Linia kolejowa nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km -0,504 do km 32,996 oraz od km 33,858 do km 35,313;
3) Linia kolejowa nr 99 Chabówka –Zakopane od km -0,334 do km 0,700
z zakresu: branży torowej, odwodnienia, drogi i przejazdy kolejowe, obiekty inżynieryjne, obiektów kubaturowych, branży sanitarnej, branży obiektów obsługi podróżnych i małej architektury, sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych, elektroenergetyki do 1 kV, systemu telekomunikacji, systemu transmisji danych, branża geotechniczna, ochrony środowiska, usunięcia kolizji z infrastrukturą.
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1 powyżej, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu umowy oraz wszelkich czynności wymaganych prawem;
3) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).
Zamówienie obejmuje:
1) Zakres podstawowy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla:
— Linii kolejowej nr 97 Skawina – Żywiec od km 45,418 do km 47,184,
— Linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km -0,504 do km 32,996,
2) Zakres podlegający prawu opcji: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla:
— Linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 33,858 do km 35,313,
— Linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane od km -0,334 do km 0,700.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu podstawowego określonego w PFU, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, do wykonania także zakresu zamówienia określonego opcją.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym tom III SIWZ, dostępnym pod adresem https://zamowienia.plk-sa.pl
II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu realizacji zamówienia na zasadach opisanych w tomie II SIWZ - WU w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla:
— Linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 33,858 do km 35,313,
— Linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane od km -0,334 do km 0,700.
Szczegółowo opisanych w tomie III SIWZ-PFU.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu podstawowego określonego w PFU, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, do wykonania także zakresu zamówienia określonego opcją. Zamawiający zastrzega, ze oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, termin realizacji zakresu podstawowego i opcji wyniesie 1 380 dni od daty rozpoczęcia. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z realizacji zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
Okres realizacji zakresu podstawowego zamówienia wynosi 1 290 dni od daty rozpoczęcia.
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)
Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 076-181820

Contract No:
1
Title:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka”

2019-12-16

7
3
2
0
7
Official name: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Prokocimska 4
Town: Kraków
Postal code: 30-556
Country: PL
NUTS code: PL21
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 477762071.03


1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OGÓLNE I POZOSTAŁE
2) Branża TOROWA
3) ODWODNIENIE
4) DROGI I PRZEJAZDY KOLEJOWE
5) Obiekty INŻYNIERYJNE
6) Obiekty KUBATUROWE
7) Branża SANITARNA
8) OBIEKTY OBSŁUGI PODRÓZNYCH I MAŁA ARCH.
9) AUTOMATYKA KOLEJOWA-STEROWANIE RUCHEM
10) SIEĆ TRAKCYJNA
11) LPN
12) ELEKTROENERGETYKA DO 1 kV
13) SYSTEM TELEKOMUNIKACJI oraz SYSTEM TRANSMISJI DANYCH
14) Geodezja
15) Geotechnika

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


45000000; 71322000; 71320000; 45230000; 45220000; 45234000; 45234100; 45234113; 45234116; 45234115; 45231400; 45221100; 45200000; Construction work; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Engineering design services; Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork; Engineering works and construction works; Construction work for railways and cable transport systems; Railway construction works; Demolition of tracks; Track construction works; Railway signalling works; Construction work for electricity power lines; Construction work for bridges; Works for complete or part construction and civil engineering work;