The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Konstancin-Jeziorna: Distribution transformers

OJEU Ref

018137-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Departament Zakupów
Postal address: ul. Warszawska 165
Town: Konstancin-Jeziorna
Postal code: 05-520
Country: PL
Contact person: Kamila Kapuścińska-Oneksiak
E-mail: kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.pse.pl


Section II: Object of Contract


Title:
Dostawa i wymiana izolatorów przepustowych na auto/transformatorach
Reference number: 2019/WNP-0222-DU-KKO

II.1.4) Short description
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana izolatorów przepustowych na auto/transformatorach;
2) przedmiot zamówienia obejmuje poniższe obiekty i został podzielony na 4 części zwane pakietami:
— pakiet 1 (autotransformatory 220/110 kV typu RTdxP),
— pakiet 2 (autotransformatory 220/110 kV),
— pakiet 3 (transformatory 400/110 kV),
— pakiet 4 (auto/transformatory 400/220 kV);
3) szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ oraz części IV SIWZ;
4) zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone zamawiającemu do zatwierdzenia.
Total Value:
PLN 4225000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Pakiet 4 (auto/transformatory 400/220 kV)
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Połaniec, Wielopole, Plewiska, Dunowo.
II.1.4) Short description
Pakietem 4 objęte są wymiany izolatorów na następujących auto/transformatorach:
1. AT2 w SE Połaniec (jednostka główna zestawu autotransformatora AT2);
2. TD2 w SE Połaniec (jednostka regulacyjna zestawu autotransformatora AT2);
3. TD3 w SE Wielopole (jednostka regulacyjna zestawu autotransformatora AT3);
4. AT1 w SE Dunowo (jednostka główna zestawu autotransformatora AT1);
5. AT1 w SE Plewiska.
Izolatory przepustowe dla poszczególnych auto/transformatorów powinny spełniać co najmniej podstawowe parametry techniczne przedstawione w tabelach znajdujących się w części II SIWZ.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ oraz części IV SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:
Dostawa i wymiana izolatorów na auto/transformatorach będzie realizowana sukcesywnie w latach 2020–2021. Wstępne terminy zgłoszone do planu wyłączeń zostały określone w załączniku nr 2 do części IV SIWZ – projekt umowy.

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 110-270215

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 4
Title:
Pakiet 4 (auto/transformatory 400/220 kV)

2019-12-09

5
5
Official name: ABB Sp. z o.o.
Postal address: ul. Żegańska 1
Town: Warszawa
Postal code: 04-713
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4200000.00
Total Value:
PLN 4225000.00

Section V: Complementary information


Additional information:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty JEDZ oraz pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), formularz oferty (wraz z formularzem cenowym), dowód wniesienia wadium. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: KRS / wypis z ewidencji, KRK, ZUS / KRUS, US, wykaz usług, oświadczenia w zakresie wskazanym w SIWZ. Szczegółowe informacje nt. dokumentów, jakich zamawiający wymaga znajdują się na stronie internetowej zamawiającego w katalogu ttps://www.pse.pl/przetargi/przetargi-publiczne/przetargi-publiczne-aktualne
Termin związania ofertą określony jako 2 miesiące – rozumiany jest jako 60 dni.

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
1) w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy;
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków;
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
4) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
5) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


31213200; 50000000; Distribution transformers; Repair and maintenance services;