The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Czechia-Chomutov: Conveyor belts

OJEU Ref

018162-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Supply contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Severočeské doly, a.s.
National registration number: 49901982
Postal address: Boženy Němcové 5359
Town: Chomutov
Postal code: 430 01
Country: CZ
Contact person: Bc. Petra Hachová
Telephone: +420 411126005
E-mail: petra.hachova@cez.cz
NUTS code: CZ
Main address (URL): www.sdas.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/SD


Section II: Object of Contract


Title:
Dodávka dopravních pásů 1. pol. 2020
Reference number: P19V00000008

II.1.4) Short description
Předmětem Veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1. pol. 2020" je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1″, Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2″, Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3″. Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení, včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů, jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Total Value:
CZK 137911980

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:
Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1″
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ042
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Severočeské doly, a.s. - lokalita Doly Bílina
II.1.4) Short description
Dodávka dopravních pásů specifikovaných v tabulce s názvem „Specifikace Zboží, ceny Zboží a záruky za jakost Zboží – DP1“ uvedené v části 5 Zadávací dokumentace – Formuláře pro zpracování Nabídky.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:
Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2″
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ042
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Severočeské doly, a.s. - lokalita Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina
II.1.4) Short description
Dodávka dopravních pásů specifikovaných v tabulce s názvem „Specifikace Zboží, ceny Zboží a záruky za jakost Zboží – DP2“ uvedené v části 5 Zadávací dokumentace – Formuláře pro zpracování Nabídky.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:
Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3″
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ042
II.2.3.2) Main site or place of performance:
Severočeské doly, a.s. - lokalita Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina
II.1.4) Short description
Dodávka dopravních pásů specifikovaných v tabulce s názvem „Specifikace Zboží, ceny Zboží a záruky za jakost Zboží – DP3“ uvedené v části 5 Zadávací dokumentace – Formuláře pro zpracování Nabídky.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 216-531280

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: N006/19/V00031931/001
Title:
Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1″

2020-01-09

2
2
2
Official name: KSK - Belt, a.s.
National registration number: 25022431
Postal address: Řetenická 133
Town: Újezdeček
Postal code: 415 01
Country: CZ
Telephone: +420 602431673
E-mail: jan.lantora@ksk-belt.cz
NUTS code: CZ042
URL: http://www.ksk-belt.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 23457280

23457280
100

Dopravní pásy - dodávky materiál

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: N006/19/V00031931/002
Title:
Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2″

2020-01-06

2
2
2
Official name: Kauchuk AD
Postal address: Vitosha 39 2
Town: Sofia
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +420 731456219
E-mail: sales@kauchuk.com
NUTS code: BG411
URL: http://en.kauchuk.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 50719544

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: N006/19/V00031931/003
Title:
Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3″

2020-01-09

2
2
2
Official name: Sim-Roll, s.r.o.
National registration number: 03648231
Postal address: Na spojce 511 9
Town: Praha
Postal code: 101 00
Country: CZ
Telephone: +420 606691380
E-mail: rolikova@simroll.cz
NUTS code: CZ01
URL: https://or.justice.cz
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 63735156

63735156
100

Dopravní pásy - dodávky dopravních pásů

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.uohs.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.uohs.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable


42417310; Conveyor belts;