The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Tarnów: Engineering design services

OJEU Ref

018264-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Town: Tarnów
Postal code: 33-100
Country: PL
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.psgaz.pl
Address of the buyer profile (URL): https://www.psgaz.pl/


Section II: Object of Contract


Title:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przyłączenie zakładu produkcyjnego w miejscowości Sławęcice”
Reference number: 2019/W500/WP-002171

II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dot. przyłączenia do sieci gazowej zakładu produkcyjnego w miejscowości Sławęcice 35;
2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;
3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL51
II.1.4) Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dot. przyłączenia do sieci gazowej zakładu produkcyjnego w miejscowości Sławęcice 35, polegającego na:
a) budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR17,6 De125 L= ok. 2 340,0 m;
b) budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 De 63 L= ok. 20,0 m, 1 szt.;
/h, z gazomierzem rotorowym G25 DN50, w oparciu o warunki przyłączenia do sieci gazowej;
3
2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;
3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 223-548310

Contract No:
1
Title:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przyłączenie zakładu produkcyjnego w miejscowości Sławęcice”Section V: Complementary information


Additional information:
Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


71320000; Engineering design services;