The Official journal of the European Union - WIKI

<< Back To Recent Awards..


Tile

Poland-Katowice: Cleaning services

OJEU Ref

018284-2020

Type

Contract awards

Date Published

2020-01-14

Nature Of Contract

Service contract

Awarding Authority

Water, energy, transport and telecommunications sectors

Awarding Criteria

Lowest price

Procedure

Open procedure

CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
National registration number: 634-283-47-28
Postal address: 40-039
Town: Katowice
Country: PL
Contact person: Barbara Wiśniewska
Telephone: +48 327572992
E-mail: ba.wisniewska@pgg.pl
NUTS code: PL22A
Main address (URL): http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi


Section II: Object of Contract


Title:
„Świadczenie kompleksowych usług porządkowo-czystościowych w łaźniach i pomieszczeniach przyległych dla potrzeb Oddziału KWK Murcki-Staszic”
Reference number: 621903210

II.1.4) Short description
„Świadczenie kompleksowych usług porządkowo-czystościowych w łaźniach i pomieszczeniach przyległych dla potrzeb Oddziału KWK Murcki-Staszic”.
Total Value:
PLN 2306537.88

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:
POLSKA, 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA.
II.1.4) Short description
„Świadczenie kompleksowych usług porządkowo-czystościowych w łaźniach i pomieszczeniach przyległych dla potrzeb Oddziału KWK Murcki-Staszic”.
II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 209-511883

Contract No:
1
Title:
„Świadczenie kompleksowych usług porządkowo-czystościowych w łaźniach i pomieszczeniach przyległych dla potrzeb Oddziału KWK Murcki-Staszic”

2019-12-30

1
Official name: Konsorcjum firm: DGP Clean Partner Sp. z o.o. – Lider, DGP Provider Sp. z o.o., Seban Sp. z o.o., 7MG Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o.
National registration number: 6912497105
Postal address: Zygmunta Słomińskiego 15/52
Town: Warszawa
Postal code: 00-195
Country: PL
NUTS code: PL22A
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 2306537.88

Section V: Complementary information


Additional information:
1. Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp, z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp, wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019, poz. 498);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie publiczne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures
Dział VI Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 1986 t.j.)

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable


90910000; Cleaning services;